عنوان

      حجم
78_7_pdf.gif   پيش گفتار و مقدمه

816KB

78_7_pdf.gif   قانون هدفمندي يارانه ها 1042KB
78_7_pdf.gif   فصل ١- تاريخچه مصرف پنج فراورده اصلي از سال 1306 تا1389 1325KB
78_7_pdf.gif   فصل ٢- مصرف چهار فراورده نفتي طي12ماهه سال 1389

  فصل 3- مصرف فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي1389-1355

1222KB
78_7_pdf.gif   فصل ٤- جايگزيني گاز طبيعي بجاي فراورده هاي نفتي 1389-1355

 فصل 5 - خوراك و توليد فراورده هاي عمده پالايشگاهها 1379 تا 1389

1035KB
78_7_pdf.gif   فصل ٦- مقايسه توليد و مصرف 1389-1368

  فصل 7 - واردات فراورده هاي مفتي طي سالهاي 1389-135٧

1015KB
78_7_pdf.gif   فصل ٨ - بانكرينگ، سوآپ و صادرات فراورده هاي نفتي طي سالهاي 1389-1383

  فصل 9 - عملكرد راه‌اندازي و بهره‌برداري از جايگاههاي (CNG) تا پايان سال 1389

523KB

78_7_pdf.gif

  فصل ١٠- درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1389

  فصل 11- قيمت جاري و ثابت پنج فراورده اصلي طي سالهاي 1389-1355

947KB

78_7_pdf.gif

  فصل 12- مقايسه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1388-1351 1092KB

78_7_pdf.gif

  فصل 14- مصرف سوخت نيروگاه ها در سال 1389 895KB
78_7_pdf.gif   فصل 15- مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده استانها در سال 1389 451KB
78_7_pdf.gif   فصل ١٦- رتبه‌بندي استانها بر اساس مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده - (قسمت اول) 946KB
78_7_pdf.gif   فصل١٦- رتبه‌بندي استانها بر اساس مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده - (قسمت دوم) 1316KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت اول) 990KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دوم) 982KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت سوم) 966KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت چهارم) 978KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت پنجم) 989KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت ششم) 1020KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت هفتم) 956KB

78_7_pdf.gif

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت هشتم) 1013KB

78_7_pdf.gif

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت نهم) 920KB

78_7_pdf.gif

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دهم) 955KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت يازدهم) 980KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دوازدهم) 977KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت سيزدهم) 1003KB
78_7_pdf.gif   فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت چهاردهم) 1029KB
78_7_pdf.gif   فصل١٨- توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان - (قسمت اول) 1446KB
78_7_pdf.gif   فصل١٨- توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان - (قسمت دوم) 1459KB

گروه دورانV6.1.12.0