آمارنامه انرژی 1386

 

عنوان

حجم

78_7_pdf.gif پپيشگفتار  1072 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل اول - مصرف پنج فرآورده اصلي از سال 1306 تا 1386    966 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل دوم - مصرف فراورده هاي نفتي انرژي زا و گاز طبيعي 814 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل سوم - جايگزيني گاز طبيعي بجاي فرآورده هاي نفتي 1355-1386 فصل چهارم - خوراك و توليد چهار فرآورده عمده پالايشگاهها 1376-1386 1066 کيلوبايت
78_7_pdf.gif فصل پنجم - مقايسه توليد و مصرف 1368-1386  فصل ششم - واردات فراورده هاي نفتي 1357-1386 861 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل هفتم - مصرف نفت سفيد،نفتگاز و نفت كوره در بخش هاي مختلف مصرف در سال 1386  فصل هشتم - قيمت جاري و ثابت پنج فرآورده هاي اصلي 1355-1386 869 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل نهم-مقايسه مصرف انرژي باتوليد ناخالص1351 - 1385 فصل دهم - مصرف گاز طبيعي استان ها 1385 - 1386 فصل يازدهم - مصرف سوخت نيروگاههادر سال 1386 1574 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل دوازدهم - مصرف و يارانه چهار فرآورده عمده استانها 1386 فصل سيزدهم - رتبه بندي استانها بر اساس مصرف و يارانه چهار فرآورده عمده 2616 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل چهاردهم - ميزان مصرف ، رشد مصرف ، يارانه و . . . استانها به تفكيك شهر 14267 کیلوبایت
78_7_pdf.gif فصل‌پانزدهم - توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان 1731 کیلوبایت

گروه دورانV6.1.12.0