محيط زيست ، جلوه است از پهن دشت بزرگ جهان آفرينش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لايزال خود ساخته و پرداخته است. با توجه به رويارويي بشر امروزي با چالش هاي متعدد زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آب ، خاک ، هوا ، پديده گرم شدن زمين ، تخريب لايه اوزون و ... همچنين مطابق با آموزه هاي ديني و همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حفاظت از محيط زيست يک وظيفه عمومي تلقي مي شود; به اين معني که کليه افراد حقيقي و حقوقي موظف به حفظ محيط زيست هستند.

مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE) شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در جهت ارتقاي فرهنگ محيط زيست اقدام به انتشار مجموعه کتابچه هاي زيست محيطي با هدف آموزش مطالب علمي کاربردي و در عين حال ساده و روان در مقوله محيط زيست نموده است.

اين مجموعه بي شک خالي از اشکالات فني، نگارشي نيست. لذا مديريت HSE از خوانندگان گرامي خواهشمند است نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازنده خود را در راستاي غناي مطالب و ترويج فرهنگ عمومي زيست محيطي به اين مديريت منعکس نمايند.

روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي اطلاع رساني هر چه بهتر و همچنين اقدام عملي حفاظت از محيط زيست نسخه الکترونيکي مجموعه فوق را به شرح زير ارايه مي نمايد :

  مجموعه علایم ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی

 

 
hse99 - copy 1.jpg
hse98.jpg
hse94.jpg
hse93.jpg

 

 

 

 

 

ایمنی

hse_e_69.jpg
hse_e_70.jpg
hse_e_71.jpg
hse_e_72.jpg
hse_e_73.jpg
hse_e_74.jpg
hse_e_75.jpg
hse_e_76.jpg
hse_e_77.jpg
hse_e_78 - copy 1.jpg
hse_e_79.jpg
hse_e_80.jpg
hse_e_81.jpg
hse_e_82.jpg
hse_e_83.jpg
hse_e_84.jpg
hse_e_85 - copy 1.jpg
hse_e_86.jpg
hse_e_87.jpg
hse_e_88.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهداشت

hse_h_1.jpg
hse_h_3.jpg
hse_h_4.jpg
hse_h_6.jpg
hse_h_7.jpg
hse_h_8.jpg
hse_h_9.jpg
hse_h_10 - copy 1.jpg
hse_h_11.jpg
hse_h_12.jpg
hse_h_13.jpg
hse_h_14.jpg
hse_h_15.jpg
hse_h_16.jpg
hse_h_17.jpg
hse_h_18.jpg
hse_h_19.jpg
hse_h_20.jpg
hse_h_21.jpg
hse_h_22.jpg
hse_h_23.jpg
hse_h_24.jpg
hse_h_25.jpg
hse_h_26.jpg
hse_h_27.jpg
hse_h_28.jpg
hse_h_29.jpg
hse_h_30.jpg
hse_h_31.jpg
hse_h_32.jpg
hse_h_33.jpg
 
 
 

محیط زیست

hse_s_34.jpg
hse_s_35.jpg
hse_s_36.jpg
hse_s_37.jpg
hse_s_38.jpg
 
hse_s_39.jpg
hse_s_40.jpg
hse_s_41.jpg
hse_s_42.jpg
hse_s_43.jpg
hse_s_44.jpg
hse_s_45.jpg
hse_s_46.jpg
hse_s_47.jpg
hse_s_48.jpg
hse_s_49.jpg
hse_s_50.jpg
hse_s_51.jpg
hse_s_52.jpg
hse_s_55.jpg
hse_s_56.jpg
hse_s_57.jpg
hse_s_68.jpg
 
 


 

 


گروه دورانV6.1.12.0