جزوات دوره های آموزشی تخصصی
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 مستندات ارزیابی ریسک مخاطرات پروژه 96/10/30 آقای مهندس کریم زادگان
2 آنالیز سود و هزینه COM FAR 96/10/30 آقای مهندس کریم زادگان

 

 

 

 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه
ردیف عنوان دوره‌های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 دوره آموزشی اقتصاد سنجی انرژی 96/10/5 آقای دکتر کاظمی

گروه دورانV6.1.12.0