جزوات دوره های آموزشی تخصصی 

 

ردیف

عنوان دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس دوره آموزشی

1 دوره آموزش مدیریت بحرانهای زیست محیطی 97/10/3 آقای دکتر جناب

 

جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه

 

ردیف

عنوان دوره های آموزشی

 تاریخ برگزاری 

مدرس دوره آموزشی

1 دوره آموزشی گازهای گلخانه ایی 97/4/30 شرکت ملی و مهندسی
2 دوره آموزشی شناسائی و رفع آلودگی آب و خاک (آلمان)  --- آقای مهندس خراسانی زاده

 


گروه دورانV6.1.12.0