جزوات دوره های آموزشی 

ردیف

عنوان دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس دوره آموزشی

1 مقابله با گاز های گلخانه ای فایل 1 96/4/26 آقای  مهندس نودل
 2  مقابله با گاز های گلخانه ای فایل 2  96/4/26  آقای  مهندس نودل
 3  مقابله با گاز های گلخانه ای فایل 3  96/4/26 آقای  مهندس نودل
 4  مقابله با گاز های گلخانه ای فایل 4  96/4/26  آقای  مهندس نودل

 

   
   

 


گروه دورانV6.1.12.0