نظرسنجی مشارکت مردمیمشاهده جزییات
نظری ندارم
تعریف نظام توصیه ای در قسمت تعاریف ارائه نشده است
مراحل اجرایی در قالب فلوچارت برای فهم بهتر و شفافیت ارائه گردد
مراحل اجرایی در قالب فلوچارت برای فهم بهتر و شفافیت ارائه گردد
اضافه نمودن فرم ارائه پیشنهاد در پیوست ها
موافقم

گروه دورانV6.1.12.0