كميته مشخصات فرآورده‌هاي نفتي
:

اين كميته به منظور دستيابي به اهداف ذيل و با محوريت مديريت پژوهش و فناوري و نمايندگاني از ساير مديريتها و سازمانها  تشكيل شده است:

-         تدوين مشخصات استاندارد فرآورده‌هاي جديد

-         بازنگري و بروزرساني مشخصات استاندارد فرآورده‌هاي نفتي

-         بررسي و پيشنهاد افزودني هاي شيميايي مورد نياز جهت فرآورده‌هاي نفتي

-         بررسي پروژه‌هاي پژوهشي درخصوص توليد، ابداع و ساخت مواد شيميايي و افزودني‌هاي جديد يا مشابه مواد مصرفي فعلي

اعضاي اصلي اين كميته عبارتند از:

-         مدير پژوهش و فناوري بعنوان رئيس كميته

-         نماينده شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (رئيس مهندسي فرآورده‌ها)

-         نماينده مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي

-         نماينده مديريت هماهنگي و نظارت برتوليد

-         نمايندگان پژوهشگاه صنعت نفت

-         نمايندگان مديريت پژوهش و فناوري (اين افراد عضو كارگروه داخلي كميته مشخصات در مديريت پژوهش و فناوري نيز مي باشند)

دبير كميته :

-         كارشناس ارشد مديريت پژوهش و فناوري

تبصره: با توجه به موارد مطروحه، از كارشناسان با تخصصهاي لازم جهت شركت در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد.

 

 

الگوریتم اجرایی


گروه دورانV6.1.12.0