رديف

نام دستورالعمل، آيين نامه و استانداردهاي كشوري

1

قانون ارزيابي اثرات زيست محيطي

2

استاندارد آب

3

استاندارد خاک

4

استانداردهاي زيست‌محيطي آبهاي خليج فارس و درياي عمان

5

اصلاح آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي

6

ايمني در آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب

7

آزمايشات باكتريولوژيك آب و فاضلاب

8

آماده سازي وسايل و محيط كشت و آب رقيق سازي آزمايش هاي باكتريولوژيك آب و فاضلاب

9

آيين نامة حفاظتي كار با سموم دفع آفات نباتي در كشاورزي

10

آيين نامه رفع آلودگي زيست محيطي فعاليت هاي نفتي

11

آيين نامه نحوه حفاظت، احيا و مديريت تالاب هاي كشور

12

تبصره 3 ماده 3 قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

13

تبصره آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب

14

تصويب نامه هيئت وزيران در زمينه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي درسال88_20090914_144309

15

تصويب نامه هيئت وزيران

16

جرائم زيست محيطي

17

چهارچوب شناسايي و ارزيابي مخاطرات زيست محيطي

18

دستورالعمل استفاده از مواد جاذب براي از بين بردن آلودگي هاي نفتي در دريا

19

راهنمای تفسیر و کنترل کیفیت نتایج آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب

20

راهنماي حمل و نقل پسماندهاي ويژه

21

راهنماي طراحي و راه اندازي و بهره برداري راكتورهاي USB

22

راهنماي نگهداري و ذخيره سازي پسماندهاي ويژه

23

شاخص کیفیت  آب

24

ضوابط و روشهاي مديريت اجراي پسماندهاي برقي و الکترونيکي

25

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه در وزارت نفت

26

قوانین و برنامه پنجم توسعه

27

قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی

28

قوانين زيست محيطي مرتبط با صنعت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي

29

كلرزني و گندزدايي پساب هاي حاصل از تصفية فاضلاب

30

معاهدات و كنوانسيون هاي زيست محيطي

31

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي

32

طراحي و تجهيز آزمايشگاههاي آب و فاضلاب

33

عملكرد زيست محيطي انجمن شركت هاي توليدكننده نفت و گاز (OGP)

34

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي_20090923_165505

35

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه اي درياي پاك

36

قانون مديريت پسماند

37

 


گروه دورانV6.1.12.0