برنامه ريزي براي حفظ و ارتقاء بهداشت محيط كار و بهبود وضعيت ايمني در سطح صنايع پالايش و پخش و همچنين سلامت محيط زيست و نظارت عاليه بر اجراي برنامه‌ها و دستور العمل‌ها و هماهنگي و يكپارچه‌سازي برنامه‌هاي HSE و پدافند غير‌عامل و مديريت بحران در سطح صنايع پالايش و پخش

ارتباط با ما:

تلفن : 61638510

نمابر: 66404969

آدرس: خیابان طالقاني - بین خیابان حافظ و ولی عصر - نبش کوچه کاشفی - پلاک 414 - طبقه 3 -  کد پستی 15553-15918

1- تاريخچه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست :

در تاريخ 1380/11/29وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد  كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم كديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء كميتة كارشناسي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت انجام مطالعة گسترده در اسناد، سوابق و بررسي هاي دقيق نتايج تجربيات شركت هاي نفتي بين المللي در زمينة استقرار نظام مديريت HSE تشكيل گرديد. نتايج بررسي مدلهاي مختلف و مطالعات بعمل آمده توسط اين كميته منجر به انتخاب مدل انجمن بين المللي توليد كنندگان نفت و گاز (OGP) بعنوان مناسب ترين رويكرد شد. موضوع در سي و هفتمين جلسة شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني تصويب گرديد. بدنبال آن موضوع طي نامه اي در تاريخ 1381/12/24ازسوي وزير محترم وقت نفت جهت اجراي الزامات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي سطوح صنعت نفت ابلاغ گرديد. بررسي منابع و نيروي انساني، ساختار سازماني همچنين تسهيلات مورد نياز از مواردي بود كه به ترتيب در دستور كار قرار گرفت.

 اولين نمودار سازماني HSE را، در ابتداي سال 1383 شركت ملي نفت ايران ابلاغ نمود. در تاريخ 1385/5/5وزارت نفت نمودار سازماني HSE را به تمامي سطوح صنعت نفت، وزارت نفت، شركت هاي اصلي نفت، گاز ، پتروشي، پالايش و پخش و هر يك از شركت هاي زيرمجموعه به تفكيك ابلاغ نمود.

 از آن پس تاكنون تمامي شركت هاي نفتي در راستاي اهداف و خط و مشي تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعي بر انجام فعاليت ها و وظايف بر طبق روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري كه در مرحلة طرح ريزي و با قبل از آن و بر اساس اصول HSE تهيه گرديده است، دارند.

مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در ادامه سياست هاي اين شركت براي رسيدن به استانداردهاي جهاني صنايع نفتي معتبر، توسعة پايدار، توليد روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغيير نگرش و اصلاح ديدگاه هاي سنتي نسبت به حادثه در مجموعة خود از نيمة دوم سال 1383 تشكيل شده است. اين تشكيلات كه جايگزين ادارات ايمني و آتش نشاني شده، هر چند كه بسيار جوان و نوپا است، ليكن در دورة فعاليت كوتاه خود كارنامه اي پربار و تأثيري قابل توجه در مجموعه هاي عملياتي بر جا گذاشته است. با نگاهي مختصر به عملكرد اين مديريت مي توان به ژرفاي تأثيرات كمّي و كيفي آن در ارتقاء سطح سلامت، ايمني و بهداشت شرايط زيست محيطي مجموعه پالايش و پخش پي برد. ميليون ها نفر ساعت كار عملياتي با حداقل حادثه در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نتيجة تغيير نگرش در مديريت ايمني اين شركت است.

همزمان با ابلاغ ساختار HSE، تبيين شرح وظايف، شرايط احراز مشاغل و جذب نيروهاي انساني مرتبط در سطح صنعت نفت آغاز گرديد. مجموعه اين فعاليت ها بيش از يكسال بطول انجاميد.

عدم وجود پيشينه از تخصص هاي مرتبت خصوصاً در زمينة مديريت يكپارچه HSE استقرار نظام مديريت را با چالش و كاهش سرعت در پيشرفت برنامه ها خصوصاً مباحث كنترلي حوادث اعم از فوت، بيماريهاي شغلي و آلودگيهاي زيست محيطي مواجه نمود.

اين مهم ضرورت تسريع در طرحريزي و اجراي دوره هاي آموزشي و افزايش مهارت كاركنان HSE را در همان مراحل اوليه استقرار، الزامي مي نمود.

تغيير نگرش سنتي در مباحث كنترل حوادث و تمهيدات پيشگيرانه در تمام طرحها و برنامه ها از برنامه هاي فرهنگي بود كه بهدليل ماهيت كار و تمركز بر ايجاد رويكرد نوين در افراد، زمان بر بود اما برنامه ها در سالهاي اوليه پايه ريزي شد.

پرواضح است كه بهبود فرهنگ از برنامه هاي زمان بر مي باشد و در هيچ زماني ايستايي ندارد تا نتايج مطلوب از طريق اثربخشي برنامه ها و دستيابي به اهداف HSE MS نمايان گردد. نتايج حاصله نيز مستمراً مي بايست بهبود يابند. لذا شركت ملي پالايش و پخش نيز از سال 1387 با تمركز بر فرهنگ HSE پايه هاي نظام مديريت HSE را تقويت نمود.

تهيه دستورالعمل و روش هاي اجرايي تخصصي مورد نياز، همچنين به روز نمودن مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهاي جاري از ديگر برنامه ها بود كه در فاصلة زماني كوتاهي مي بايست در حد مطلوب طرحريزي و اجرا مي شد. بنا به ضرورت كار از سال 1384 تاكنون بيش از 60 دستورالعمل و روش اجرايي تنها در وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش تهيه شده است. اين در حاليست كه در سال 1388 تهيه بيش از 300 دستورالعمل و روش اجرايي در دستور كار مديريت HSE پالايش و پخش قرار گرفته است. بخش عمده از خدمات طرحريزي شده در شركت ملي پالايش و پخش از سال 1388 بدليل حجم زياد، ضرورت تهيه در زماني كوتاه و نياز صنايع از طريق خدمات مشاوره هاي در دست اجرا قرار گرفته است.

دستيابي به شرايط موجود در زمينة مديريت HSE، مقايسة آماري (Bench Marking)، تعيين فضاهاي خالي (Gap Analysis)، تهيه طرح راهبردي و اثربخش (Road Map) از ديگر مواردي است كه مي بايست شركت ها در كوتاه ترين زمان ئ بنحوي اثر بخش طرحريزي و ايجاد نمايند.

در حال حاضر با گذشت بيش از 4 سال از ابلاغيه هاي مذكور صنعت نفت با طرح و برنامه ريزيهاي عمده براي سطوح مختلف كاري و با توجه به مشاغل موجود، درصدد تبيين شرح وظايف HSE براي كلية سمت ها و تبيين نحوة درگير شدن تمامي سطوح كاري مي باشد. شناسايي فعاليت هاي بحراني، تبيين نجوة دخالت كلية واحدهاي مستقر در شركت ها جهت پيشگيري از وقوع حوادث و ساماندهي فعاليت ها با توجه به دخالت HSE در ديگر سازمانها از برنامه هاي دشوار و پيش روي مديريت هاي HSE است كه چنانچه بنحوي اثربخش اجرايي گردند مي توان ادعا نمود تا حدودي در مباحث پيشگيرانه و كنترلي حوادث موفق بوده ايم.

2- چراHSE MS  :

بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده  است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.

گسترش مواد و تكنولوژي نوين گرچه رفاه را افزايش مي دهد اما به موازات خود مخاطرات جديدي را نيز پيش روي بشر قرار مي دهد كه غلبه بر آن نيازمند احساس مسئوليت همگاني در اجراي برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مي باشد. تكرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشي تمهيدات كنترلي مسئولين را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي كنترل حوادث شركتهاي نفتي معتبر دنيا به تحقيق پيرامون علل موفقيت هر يك بپردازند. تجارب شركت هاي نفتي موفق و معتبر در دنيا بيانگر تغيير نگرش واكنشي به نگرش پيشگرانه در برنامه هاي كنترلي حوادث بوده است. اين نگرش آنها را به سمت ايجاد يكپارچگي در مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست سوق داده است.

با چنين رويكردي كه در آن مديريت ريسك را منوط به بررسي جنبه ها و مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي دانستند قابليت شركت ها در مباحث مذكور افزايش يافت و نتايج رضايت بخش و مطلوبي را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نيز پس از بررسي عملكرد شركت هاي موفقي نظير Shell و Total همچنين نحوة مديريت برنامه هاي مرتبط با كنترل حوادث، با اين باور كه ايجاد روندي سيستماتيك در وهلة اول و توسعه نگرش پيشگيرانه (Proactive) در مرحلة بعدي، صنايع ما را به طرح و برنامه هاي بهبود يافته و اثربخش با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي نوين قادر خواهد ساخت به اين عرصه وارد گرديد.

الگو برداري از نظام مديريت HSE شركت هاي نفتي عضو OGP، بومي سازي مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهيلات موجود با توجه به اصل همپاياني (Equifinality) صورت پذيرد. اصل همپاياني صراحتاً اعلام مي نمايد براي سرعت بخشيدن به برنامه ها و ايجاد جهش مؤثر در كارها مي توان از تجارب موفق شركت معتبر با عملكرد مشابه استفاده نمود.

 امروزه در صنعت نفت ايران بينش و آمادگي براي مديريت برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بصورت يكپارچه ايجاد شده است. صنعت نفت بعنوان صنعتي استراتژيك در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهاي معتبر جهاني و به روز نمودن نظامهاي مديريتي پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود براي ايجاد محيط هاي كاري سالم و توسعة پايدار بهره گيري مي نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت مسير دستيابي به اهداف را كه همانا ايجاد محيط هاي كاري بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطي است، كوتاه مي نمايد.

HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود.

 در تاريخ 29/11/1380 وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم كديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء كميتة كارشناسي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت انجام مطالعة گسترده در اسناد، سوابق و بررسي هاي دقيق نتايج تجربيات شركت هاي نفتي بين المللي در زمينة استقرار نظام مديريت HSE تشكيل گرديد. نتايج بررسي مدلهاي مختلف و مطالعات بعمل آمده توسط اين كميته منجر به انتخاب مدل انجمن بين المللي توليد كنندگان نفت و گاز (OGP) بعنوان مناسب ترين رويكرد شد. موضوع در سي و هفتمين جلسة شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني تصويب گرديد. بدنبال آن موضوع طي نامه اي در تاريخ 24/12/1381 از سوي وزير محترم وقت نفت جهت اجراي الزامات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي سطوح صنعت نفت ابلاغ گرديد. بررسي منابع و نيروي انساني، ساختار سازماني همچنين تسهيلات مورد نياز از مواردي بود كه به ترتيب در دستور كار قرار گرفت. اولين نمودار سازماني HSE را، در ابتداي سال 1383 شركت ملي نفت ايران ابلاغ نمود. در تاريخ 5/5/1383 وزارت نفت نمودار سازماني HSE را به تمامي سطوح صنعت نفت، وزارت نفت، شركت هاي اصلي نفت، گاز ، پتروشي، پالايش و پخش و هر يك از شركت هاي زيرمجموعه به تفكيك ابلاغ نمود. از آن پس تاكنون تمامي شركت هاي نفتي در راستاي اهداف و خط و مشي تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعي بر انجام فعاليت ها و وظايف بر طبق روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري كه در مرحلة طرح ريزي و با قبل از آن و بر اساس اصول HSE تهيه گرديده است، دارند. مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در ادامه سياست هاي اين شركت براي رسيدن به استانداردهاي جهاني صنايع نفتي معتبر، توسعة پايدار، توليد روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغيير نگرش و اصلاح ديدگاه هاي سنتي نسبت به حادثه در مجموعة خود از نيمة دوم سال 1383 تشكيل شده است. اين تشكيلات كه جايگزين ادارات ايمني و آتش نشاني شده، هر چند كه بسيار جوان و نوپا است، ليكن در دورة فعاليت كوتاه خود كارنامه اي پربار و تأثيري قابل توجه در مجموعه هاي عملياتي بر جا گذاشته است. با نگاهي مختصر به عملكرد اين مديريت مي توان به ژرفاي تأثيرات كمّي و كيفي آن در ارتقاء سطح سلامت، ايمني و بهداشت شرايط زيست محيطي مجموعه پالايش و پخش پي برد. ميليون ها نفر ساعت كار عملياتي با حداقل حادثه در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نتيجة تغيير نگرش در مديريت ايمني اين شركت است. همزمان با ابلاغ ساختار HSE، تبيين شرح وظايف، شرايط احراز مشاغل و جذب نيروهاي انساني مرتبط در سطح صنعت نفت آغاز گرديد. مجموعه اين فعاليت ها بيش از يكسال بطول انجاميد. عدم وجود پيشينه از تخصص هاي مرتبت خصوصاً در زمينة مديريت يكپارچه HSE استقرار نظام مديريت را با چالش و كاهش سرعت در پيشرفت برنامه ها خصوصاً مباحث كنترلي حوادث اعم از فوت، بيماريهاي شغلي و آلودگيهاي زيست محيطي مواجه نمود. اين مهم ضرورت تسريع در طرحريزي و اجراي دوره هاي آموزشي و افزايش مهارت كاركنان HSE را در همان مراحل اوليه استقرار، الزامي مي نمود. تغيير نگرش سنتي در مباحث كنترل حوادث و تمهيدات پيشگيرانه در تمام طرحها و برنامه ها از برنامه هاي فرهنگي بود كه بهدليل ماهيت كار و تمركز بر ايجاد رويكرد نوين در افراد، زمان بر بود اما برنامه ها در سالهاي اوليه پايه ريزي شد. پرواضح است كه بهبود فرهنگ از برنامه هاي زمان بر مي باشد و در هيچ زماني ايستايي ندارد تا نتايج مطلوب از طريق اثربخشي برنامه ها و دستيابي به اهداف HSE MS نمايان گردد. نتايج حاصله نيز مستمراً مي بايست بهبود يابند. لذا شركت ملي پالايش و پخش نيز از سال 1387 با تمركز بر فرهنگ HSE پايه هاي نظام مديريت HSE را تقويت نمود. تهيه دستورالعمل و روش هاي اجرايي تخصصي مورد نياز، همچنين به روز نمودن مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهاي جاري از ديگر برنامه ها بود كه در فاصلة زماني كوتاهي مي بايست در حد مطلوب طرحريزي و اجرا مي شد. بنا به ضرورت كار از سال 1384 تاكنون بيش از 60 دستورالعمل و روش اجرايي تنها در وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش تهيه شده است. اين در حاليست كه در سال 1388 تهيه بيش از 300 دستورالعمل و روش اجرايي در دستور كار مديريت HSE پالايش و پخش قرار گرفته است. بخش عمده از خدمات طرحريزي شده در شركت ملي پالايش و پخش از سال 1388 بدليل حجم زياد، ضرورت تهيه در زماني كوتاه و نياز صنايع از طريق خدمات مشاوره هاي در دست اجرا قرار گرفته است. دستيابي به شرايط موجود در زمينة مديريت HSE، مقايسة آماري (Bench Marking)، تعيين فضاهاي خالي (Gap Analysis)، تهيه طرح راهبردي و اثربخش (Road Map) از ديگر مواردي است كه مي بايست شركت ها در كوتاه ترين زمان ئ بنحوي اثر بخش طرحريزي و ايجاد نمايند. در حال حاضر با گذشت بيش از 4 سال از ابلاغيه هاي مذكور صنعت نفت با طرح و برنامه ريزيهاي عمده براي سطوح مختلف كاري و با توجه به مشاغل موجود، درصدد تبيين شرح وظايف HSE براي كلية سمت ها و تبيين نحوة درگير شدن تمامي سطوح كاري مي باشد. شناسايي فعاليت هاي بحراني، تبيين نجوة دخالت كلية واحدهاي مستقر در شركت ها جهت پيشگيري از وقوع حوادث و ساماندهي فعاليت ها با توجه به دخالت HSE در ديگر سازمانها از برنامه هاي دشوار و پيش روي مديريت هاي HSE است كه چنانچه بنحوي اثربخش اجرايي گردند مي توان ادعا نمود تا حدودي در مباحث پيشگيرانه و كنترلي حوادث موفق بوده ايم. 2- چراMS HSE : بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد. سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد. گسترش مواد و تكنولوژي نوين گرچه رفاه را افزايش مي دهد اما به موازات خود مخاطرات جديدي را نيز پيش روي بشر قرار مي دهد كه غلبه بر آن نيازمند احساس مسئوليت همگاني در اجراي برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مي باشد. تكرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشي تمهيدات كنترلي مسئولين را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي كنترل حوادث شركتهاي نفتي معتبر دنيا به تحقيق پيرامون علل موفقيت هر يك بپردازند. تجارب شركت هاي نفتي موفق و معتبر در دنيا بيانگر تغيير نگرش واكنشي به نگرش پيشگرانه در برنامه هاي كنترلي حوادث بوده است. اين نگرش آنها را به سمت ايجاد يكپارچگي در مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست سوق داده است. با چنين رويكردي كه در آن مديريت ريسك را منوط به بررسي جنبه ها و مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي دانستند قابليت شركت ها در مباحث مذكور افزايش يافت و نتايج رضايت بخش و مطلوبي را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نيز پس از بررسي عملكرد شركت هاي موفقي نظير Shell و Total همچنين نحوة مديريت برنامه هاي مرتبط با كنترل حوادث، با اين باور كه ايجاد روندي سيستماتيك در وهلة اول و توسعه نگرش پيشگيرانه (Proactive) در مرحلة بعدي، صنايع ما را به طرح و برنامه هاي بهبود يافته و اثربخش با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي نوين قادر خواهد ساخت به اين عرصه وارد گرديد. الگو برداري از نظام مديريت HSE شركت هاي نفتي عضو OGP، بومي سازي مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهيلات موجود با توجه به اصل همپاياني (Equifinality) صورت پذيرد. اصل همپاياني صراحتاً اعلام مي نمايد براي سرعت بخشيدن به برنامه ها و ايجاد جهش مؤثر در كارها مي توان از تجارب موفق شركت معتبر با عملكرد مشابه استفاده نمود. امروزه در صنعت نفت ايران بينش و آمادگي براي مديريت برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بصورت يكپارچه ايجاد شده است. صنعت نفت بعنوان صنعتي استراتژيك در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهاي معتبر جهاني و به روز نمودن نظامهاي مديريتي پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود براي ايجاد محيط هاي كاري سالم و توسعة پايدار بهره گيري مي نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت مسير دستيابي به اهداف را كه همانا ايجاد محيط هاي كاري بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطي است، كوتاه مي نمايد. HSE ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود.


گروه دورانV6.1.12.0