آشنايي با امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 

مقدمه :

 

امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به طور مستقيم تحت نظارت معاون وزير و مدير عامل شركت  انجام وظيفه مي نمايد.

 

اهم وظايف اين واحد تعيين خط مشي شركت براساس آخرين قوانين و مقررات جاري كشور و قوانين بين المللي، نظارت بر تهيه و تنظيم و تدوين لوايح و دعاوي حقوقي و محاكم و مراجع قضائي داخلي و خارجي، نظارت بر كليه امور اراضي و ثبتي شركت، نظارت بر تهيه و تنظيم كليه قراردادهاي داخلي و خارجي، شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف، شركت در جلسات هيات مديره شركت ملي پالايش و پخش و در صورت لزوم هدايت و راهنمايي روساي امور حقوقي و مديريتهاي و شركتهاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش مي باشد .

 

تهيه و تنظيم اساسنامه هاي شركت هاي فرعي و تغيير و اصلاح اساسنامه هاي موجود و ثبت آنها در مراجع ثبت شركتها و پيشنهاد تغيير اساسنامه ها متناسب با فعاليت و اهداف شركت و شركتهاي فرعي به هيات مديره نيز از سوي موارد مهم و كاربردي اين واحد محسوب مي شود.

 

واحدهاي اصلي :

 

1- امور دعاوي

 

2- امور اراضي ثبتي

 

3- امور قراردادها و مشاورتهاي حقوقي

 

4- امور مشاورتهاي حقوقي

 

5-هيات حل اختلاف قراردادي

 

6-كارگروه  قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي

 

 

 

 مأموريت ها ي امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش:

 

1- امور دعاوي :

 

- همكاري و مشاركت در زمينه تهيه و تنظيم و تدوين لوايح و دعاوي حقوقي، را برعهده دارد.

 

- تشكيل كميته هاي فرعي براي ارزيابي مطالب مورد اختلاف از لحاظ فني و حقوقي و مالي و بررسي حدود امكانات پيشرفت يا عدم پيشرفت دعاوي در محاكم و تهيه گزارش براي تصميم هيات مديره شركت .

 

 نظارت بر كار وكلاي شركت و كارشناسان حقوقي و راهنمايي و رفع مشكلات كار آنان در تهيه و تنظيم دادخواست هاي لازم و يا در تهيه لوايح دفاعي و دخالت مستقيم در مسائل مهم و مواردي كه دعوي به دادگاههاي عمومي (اعم از حقوقي و كيفري)، دادگاههاي اختصاصي، شواري عالي ثبت، ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد.

 

-بررسي و اظهار نظر در خصوص هر گونه پرونده مربوط به تخلفات كاركنان شركت و شركتهاي تابعه آن و همچنين تعقيب متخلفان در مراجع قضائي تا حصول نتيجه .

 

- تهيه دادخواست ها و لوايح دفاعيه .

 

-رسيـدگي و اقـدام لازم در مـورد كليه دادخواست ها، شكايات - دعاوي و نامه هاي واصله در مـورد تخلفات شركتهـاي خارجي طرف قرارداد با شركت ملي پالايش و پخش و شركتهاي فرعي آن.

 

 اقامه تعقيب دعاوي خارجي ناشي از اجراي قراردادهاي منعقده با طرفها و شركتهاي خارجي در دادگاههاي داخلي كشور و دادگاههاي خارجي و دادگاههاي بين المللي نيز از وظايف كارشناس ارشد در حوزه دعاوي خارجي مي باشد.

 

- پيگيري آراء صادره در محاكم قضائي و حقوق و اخذ گواهي قطعيت احكام.

 

 

 

 2- امور اراضي ثبتي :

 

- بررسي و اقدام جهت استعلام وضع ثبتي اراضي و املاك مورد نياز بر حسب مورد از ادارات ثبت يا اوقاف و يا وزارت كشاورزي / منابع طبيعي و اخذ گواهي هاي لازم .

 

- مذاكره و توافق با مالك يا مالكين در باب قيمت و اقدام براي انجام معامله و تنظيم سند خريد و پرداخت بهاي زمين و اعيانيهاي مربوطه .

 

- اقدام جهت تعيين ميزان خسارت وارده به مالكين مجاور اراضي مسير خطوط لوله و توافق با آنان و پرداخت خسارت و تنظيم و اخذ اسناد سلب و اسقاط دعاوي آنان در دفاتر اسناد رسمي .

 

- فروش، واگذاري و استرداد اراضي ، كنترل اراضي ، مراجعه و مذاكره با مقامات وزارت كشور و فرمانداري و شهرياري و مراجع انتظامي و قسمتهاي تابع شركت براي رفع اشكالات و پيش بيني تدابير مربوط به حفاظت اراضي شركت .

 

- اقدام جهت ثبت اسناد و پرداخت هزينه هاي ثبتي و اخذ و نگاهداري اسناد مالكيت .

 

- تنظيم اسناد اجاره ، استيجاره، خريدو فروش و رهن املاك ، مستغلات و ساير اموال در دفاتر اسناد رسمي.

 

- ثبت اساسنامه ها، شركتنامه ها و علائم و اختراعات.

 

- تنظيم و اخذ تعهد نامه هاي لازم از بورسيه ها و كارآموزان و ساير كساني كه هزينه شركت ملي پالايش و پخش در رشته هاي مورد نياز به تحصيل اشتغال دارند و نيز اخذ قرارنامه هائي كه هنگام خاتمه خدمت كاركنان در ازاء وجوهي كه به آنان اعطا مي شود يا هنگام تأديه مطالبات پيمانكاران و ساير صاحبان حقوق از گيرندگان وجه بايستي از دفترخانه اخذ شود.

 

 

 

3- امور قراردادها و مشاورتهاي حقوقي :

 

-بررسي و تنظيم اسناد و مدارك لازم براي انجام مناقصه كارهاي ساختماني، مهندسي، خدمات فني، حمل و نقل، خدمات مشاوره اي و تخصصي شركت ملي پالايش و پخش و پروژه هاي داخلي به طور كلي و مشاركت مقدماتي بر مذاكرات و مكاتبات مربوط به تهيه موافقتنامه هاي راجع به پروژه ها و خدمات مزبور و انعقاد قراردادهاي مربوطه.

 

- نظارت در تهيه پيش نويس شرايط عمومي قرارداهاي فوق الذكر و ابلاغ آن به واحدها مديريت ها و شركتهاي فرعي .

 

- بررسي و اظهار نظر در باره انواع اسناد و مداركي كه براي انجام تعهدات پيش بيني شده در قرارداد لازم مي شود از جمله تعهدنامه ها، وكالت نامه ها، ضمانتنامه ها، انتقالنامه ها و امثال آن ها.

 

- جمع آوري و تدوين اظهار نظرهاي حقوقي در مورد قراردادهاي داخلي و توزيع آن بين مشارورين و كارشناسان حقوقي .

 

- تشريك مساعي در تهيه و پيشنهاد سياست كلي شركت ملي پالايش و پخش در زمينه هاي مربوط به مسائل بين المللي نفت.

 

- اظهـار نظر در مـورد اختلافات و دعاوي ناشي از خسارات وارده باموال شركت و اقامه و تعقيب دعـاوي مربوط از جنبه هاي حقوقـي تطبيقي و حقوق بين الملل خصوصـي در مراجـع ملـي و بين المللي براي وصول خسارت وارده به شركت ودفاع از حقوق شركت در صورت مدعي عليه واقع شدن.

 

- نظارت در تهيه و تنظيم قرارداهاي موردنياز واحدها و مديريت ها و شركت هاي فرعي در چارچوب سياست كلي شركت ملي پالايش و پخش و سياستهاي كشور.

 

- رسيدگي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مسائل و مشكلات استخدامي و كارگري شركت ونيز رسيدگي به تخلفات و يا شكايات كارمندان و كارگران و اظهار نظر در مورد تعقيب جزائي و مجازات اداري آنها بر طبق قوانين كشور و آئين نامه هاي استخدامي و انظباطي شركت .

 

- اظهار نظر حقوقي در مورد تهيه و تنظيم اقرارنامه هاي مربوط به باز خريد يا بازنشسته شدن كاركنان و ترتيب حضور نماينده شركت در دفاتر اسناد رسمي به منظور امضاء دفاتر و اسناد مربوطه.

 

 

 

4- امور مشاورتهاي حقوقي :

 

 - بررسي و اظهار نظر حقوقي و قانوني به درخواست روسا و مستولان قسمتهاي مختلف شركت در خصوص فعاليتهاي شركت جهت انطباق آنها با قوانين و مقررات كشوري مرتبط به شركتها، امور بانكي، پولي و ارزي، بازرگاني، صنعتي، معدني، بيمه اشخاص ......

 

- بررسي و اظهار نظر نسبت به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي عليه شركت و كاركنان آن.

 

- اظهار نظر حقوقي در خصوص تهيه و تنظيم احراز نامه هاي مربوط به باز خريد يا بازنشسته شدن كاركنان.

 

- بررسي و اظهار نظر نسبت به مشكلات و مسائل حقوقي مديريت ها و شركتهاي فرعي.

 

- بررسي و اعلام نظر و ارائه طريق حقوقي و قانوني به درخواست رؤسا و مسئولان قسمتهاي مختلف شركت در مورد انواع امور و فعاليتهاي شركت جهت انطباق امور و فعاليت هاي مزبور با قوانين و مقررات موضوعه ممكلت مربوط به شركتها و امور بانكي و پولي و ارزي و بازرگاني و ... با توجه به حقوق و وظايف قانوني شركتها.

 

- راهنمائي و اظهار نظر به درخواست قسمتهاي مختلف شركت در مواردي كه قسمتهاي مزبور را در اجراي احكام و مقررات داخلي شركت دچار اشكال مي نمايند با عنايت به اصول و موازين حقوقي و مصالح شركت ملي پالايش و پخش و مقتضييات خاص صنعت نفت كشور.

 

 

 

5- هيات حل اختلاف قراردادي:

 

به منظور رسيگي به اختلاف هاي قراردادي كه بين طرفين قرارداد شامل پيمانكار و كارفرما حادث مي شود هيات حل اختلاف قراردادي با دستور وزير محترم نفت و معاضدت امور حقوقي شركت هاي اصلي و با استناد به جزء 6 بند ب ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/91 مجلس شوراي اسلامي و در چارچوب شيوه نامه ابلاغ شده از سوي وزير محترم نفت در وظايف ذيل انجام وظيفه دارد :

 

-اجراي شيوه نامه حل اختلاف قراردادي موضوع بخشنامه شماره 20112-1/28 مورخ 5/6/93 وزير محترم نفت .

 

-تشكيل هيات حل اختلاف قراردادي .

 

-رسيدگي به اختلافات قراردادي شركت هاي اصلي ذيربط و شركت هاي تابعه  در موارد برداشت متفاوت از متون و بخشنامه ها ويا موارد اختلاف ناشي از اجراءيا تفسير مفاد قراردادفي مابين.

 

-صدور دستور موقت دال بر الزام انجام كار و يا منع انجام كار .

 

-حل و فصل اختلاف قراردادي جداي از قواعد داوري .

 

 

 

6- كارگروه  قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي:

 

كارگروه فوق با حكم معاون محترم وزير و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ،به رياست امور حقوقي اجراي موارد ذيل را در دستور كار دارد .

 

-اجراي فرمان 8 ماده اي  مورخ 10/2/1380  مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه همه جانبه با فساد مالي و اقتصادي .

 

-اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي.

 

-اجراي ابلاغيه شماره 156667 مورخ 4/10 /92 رياست محترم جمهوري مبني بر ضرورت  مبارزه با مفاسد اقتصادي بخصوص ويژه خواري هاي ناشي از تحريم ها .

 

-اجراي بخشنامه مورخ  24/10/92   وزير محترم نفت در خصوص تشكيل  ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي با تبلور كارگروه در حوزه شركت ملي  پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران .

 

-پيشگيري و ارتقاء  سلامت نظام اداري و مقابله نظام مند و پايدار و برخورد قاطع و قانوني با مفاسد اقتصادي .

 

-شناسايي گلوگاههاي بستر ساز فساد اقتصادي و ايجاد تدابير در مقابله با آنها .

 

 

 

ارتباط با ما:

 

آدرس: خيابان استاد نجات الهی - خیابان ورشو - نبش پارک ورشو- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی - طبقه 2

 

كد پستي:  1598666611

 

تلفن:  61638665 - 88498951

 

گروه دورانV6.1.12.0