كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

به منظور انجام كارآموزي دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي در شركت ملي پالايش و پخش موارد ذيل دنبال مي شود :

1- اخذ موافقت از اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني و يا كسب اطلاع از طريق تماس با تلفن 61626928

2- اخذ نامه از دانشگاه كه در آن رشته تحصيلي و مقطع و ساعت كارآموزي قيد شده باشد.

3- ارائه فرم بيمه دانشجويي از دانشگاه يا تكميل فرم تعهد بيمه در اداره آموزش

4- اعزام كارآموز به واحد مربوطه با توجه به رشته تحصيلي

5- دريافت فرم گزارش كارآموزي از واحد مربوطه به اداره آموزش پس از گذراندن مدت كارآموزي

6- صادر كردن گواهينامه پايان دوره در اداره آموزش جهت تحويل به دانشگاه


گروه دورانV6.1.12.0