ماموریت مدیریت توسعه منابع انسانی:

مدیریت توسعه منابع انسانی مسئولیت سیاستگذاری، راهبری، نظارت و اجرای کلیه امور مرتبط با حوزه منابع انسانی اعم از جذب، توسعه، نگهداری و بکارگماری موثر سرمایه های انسانی را بر عهده دارد.

اهداف کلان مدیریت توسعه منابع انسانی:

  1. توسعه و بهبود نظام مدیریت عملکرد کارکنان
  2. ارتقا سطح یادگیری سازمانی
  3. ارتقا سطح ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP:Employee Value Preposition)
  4. ارتقا کیفیت جذب و تامین نیروی انسانی
  5. ارتقا فرهنگ سازمانی و بهبود اخلاق حرفه ای

گروه دورانV6.1.12.0