اين كميته به منظور دستيابي به اهداف ذيل شكل گرفته است:

·استفاده از زير‌ساختهاي موجود جهت مفاهيم مرتبط با مديريت كربن در پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

·  فرهنگ‌سازي در راستاي مديريت كربن در پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي

· سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در خصوص تعيين اولويتهاي پژوهشي در اين زمينه

·  تعريف طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي در راستاي تحقق اولويتهاي پژوهشي

·  تعيين اهداف و وظايف كارگروه با تدوين اساسنامه و شرح وظايف اعضاي گروه و بازنگري دوره‌اي اهداف و وظايف بر حسب نياز

· فراهم كردن مقدمات ضروري براي بهره‌گيري از فرصت هاي بين‌المللي تحت كنوانسيون تغييرات آب و هوا نظير CDM (Clean Development Management)

· شناسايي تكنولوژيهاي كاهش انتشار شامل تكنولوژيهاي كم كربن، روشهاي جمع‌آوري دي‌اكسيد‌كربن، روشهاي كنترل و حذف آلاينده‌ها و گازهاي گلخانه‌اي و هزينه‌هاي تحصيل آنها

·  تعريف پروژه‌هاي تحقيقاتي در حوزه انرژيهاي كارآمد، تجديدپذير و محيط‌زيست با تكيه بر اولويتهاي پژوهشي فوق

· مطالعه تكنولوژي Carbon Capture Storage و شناسايي واحدهاي پالايشگاهي كه قابليت استفاده از اين تكنولوژي را دارا مي‌باشند، به عبارت ديگر تعريف پروژه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي براي واحدهاي عملياتي موجود از جمله بازيابي گازهاي فلر، بهبود راندمان انرژي، بازيابي حرارت اتلافي و بازيابي دي‌اكسيد‌كربن از گازهاي خروجي از فرايندها و گازهاي دودكش

 


گروه دورانV6.1.12.0