ردیف  نام و نام خانوادگی
 مدیریت / واحد
 عنوان سمت
 شماره تماس
1 حسن مومني ملكشاه امور مالي مدير امور مالي
88801207
2 مهدی کارگر نجفی برنامه ريزي تلفيقي مدير برنامه ريزي تلفيقي
88898155
3 وحيد عبداله زاده توسعه منابع انساني مدير توسعه منابع انساني
66974231
4 عباس باصفا
فناوري اطلاعات و ارتباطات مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات
88928553
5 سعيد مداح مروج هماهنگي و نظارت بر عمليات مدير هماهنگي و نظارت بر عمليات
88928551
6 فاطمه سرلک مهندسي ساختار مدير مهندسي ساختار
66412007
88941474
7 رضا كاظم نژاد پژوهش و فناوري مدير پژوهش و فناوري
88928488
8 مهدي وكيلي بازرگاني مدير بازرگاني
66406033
66419468
9 عليرضا نريمان نژاد بهداشت، ايمني، محيط زيست و
پدافند غيرعامل
مدير بهداشت، ايمني، محيط زيست و
پدافند غيرعامل
66468416
10 سيد عبداله رضوي سرمايه گذاري مدير سرمايه گذاري

11 سيدحسين ذوالفقاري امور اجرايي رسيدگي به تخلفات
اداري
رئيس امور اجرائي هيأت بدوي رسيدگي به
تخلفات اداري كارمندان
66412865
12 رسول اسناوندي هسته گزينش رئيس هسته گزينش
66412570
13 ناصر رضاعلي حراست رئيس حراست
61639264
14 محمد زمان حيدري امور حقوقي رئيس امور حقوقي
88498950-51
15 مجيد شهيدي روابط عمومي رئيس روابط عمومي
61639273
16 محمودرضا افشاريان بازرسي وپاسخگوئي به شكايات رئيس بازرسي وپاسخگوئي به شكايات
88802908
17 سيد ابراهيم طباطبائيان حسابرسي داخلي رئيس حسابرسي داخلي
88896296