توافقنامه سطح خدمت "ثبت مفقودي و درخواست المثني كارت هوشمند سوخت"

1.       مقدمه

به منظور استفاده از نظام سهميه‌بندي و دريافت سوخت در جايگاههاي عرضه سوخت مالكين خودروهایي كه به هر دليل فاقد كارت هوشمند سوخت يا آن را مفقود نموده‌اند جهت دريافت كارت هوشمند سوخت ملزم به ثبت مفقودي و درخواست المثني كارت هوشمند سوخت در دفاتر پليس + 10 مي باشند.

2.       هدف

ارائه خدمت در راستاي برداشت سوخت با استفاده از كارت هوشمند سوخت.

·         هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به منظور ثبت مفقودي و درخواست المثني كارت هوشمند سوخت برای مالكين وسايط نقليه متقاضي كارت هوشمند سوخت مورد توافق قرار گیرد.

·         این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

3.       مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

·   شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

·  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايراندارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه ارائه خدمت برای بخش دولت است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد:  [در راستاي اجراي قانون اصلاح ماده (3) و جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم و متمم بودجه سال 1384.]

·  [ارائه سوخت در جايگاه هاي عرضه سوخت بر مبناي كارت هوشمند سوخت]

4.       خدمت گيرنده موظف است با ارائه مدارك و مستندات قانوني مبني بر مالكيت خودرو نسبت به ثبت مفقودي و درخواست المثني كارت هوشمند سوخت اقدام نمايد.

·         در راستاي ثبت فرآیند ثبت مفقودي و درخواست المثني كارت هوشمند سوخت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بعد از بررسي و تائيد درخواست اقدام به صدور المثني كارت هوشمند سوخت مي نمايد. .

·         خودروهاي كه با هر عنواني مورد تائيد راهور ناجا نباشند از دريافت كارت هوشمند سوخت مثتثني مي‌گردنند.

·         متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق دفاتر پليس + 10 به این دستگاه ارائه نماید.

·         موارد مربوط به فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.

5.       هزینه ­ها و پرداخت­ها

هزينه خدمت درخواست المثني كارت هوشمند سوخت 10000 تومان مي‌باشد كه از طريق پوزهاي موجود در دفاتر پليس + 10 پرداخت مي‌گردد.