توافقنامه سطح خدمت " فروش فرآوردهاي نفتي به مجاري عرضه و مصرف كنندگان جزء و عمده "

1.       مقدمه

این بخش حاوی اطلاعات کلی در خصوص خدمت است.

اهداف توافقنامه، تعریف خدمت و نحوه انجام تعاملات با خدمت­گیرنده، نحوه گزارش­دهی و بازبینی مشخص شود.

2.       هدف

این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می­کند.

·         هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران، کیفیت تحويل خدمت فروش فرآورده به مجاري عرضه و مصرف كنندگان جزء و عمده  برای متقاضيان فراورده مورد توافق قرار گیرد.

·         این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

3.       مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

·  [سازمان اداری و استخدامی] موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

·  شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­ها برای  مجاري عرضه و مصرف كنندگان جزء و عمده  است.

5.       تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

·  تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.

·    شرایط و استثناها، مشخص شوند.

·    فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود.

·    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.

·   موارد مربوط به فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی دستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.

6.       هزینه ­ها و پرداخت­ها

توافقات مربوط به هزینه­ها و پرداخت­ها مطبق با جدول هزینه­ها در فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه
اطلاع­رسانی دستگاه" در پیوست ج مشخص شوند.

7.       دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می­کند.

·   این توافقنامه سطح خدمت تا ابلاغ بر اساس نوع مصرف متغير و تحت امضای مدير عامل شركت اعتبار دارد.

·   این توافقنامه سطح خدمت حداکثر ابلاغ مصوبه جديد یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)

8.       خاتمه توافقنامه

در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه موافقت­نامه سطح خدمت شرح داده می­شود.