توافقنامه سطح خدمت "خروج از ليست خاكستري خودروهاي نفتگاز سوز"

1.       مقدمه

خودروهاي كه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند پس از دريافت بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر مي‌بايست با مراجعه به پليس + 10 و احراز اصالت بيمه‌نامه اقدام به درخواست خروج از ليست خاكستري نمايند.

2.       هدف

كنترل و  برقراري سهميه سوخت براي خودروهاي داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر.

·   هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، امكان خروج از ليست خاكستري خودروهاي نفتگاز سوز برای مالكين وسايط نقليه داراي كارت هوشمند سوخت مورد توافق قرار گیرد.

· این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

3.       مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

·     شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:

در صورت ارائه بيمه نامه شخص ثالث معتبر توسط مالك خودرو و اخذ استعلام هاي مربوطه اپراتور دفاتر پليس + 10 اقدام به خروج از ليست خاكستري مي نمايند.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه ارائه خدمت برای بخش دولت است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد:  [در راستاي اجراي ماده 48 قانون بيمه شخص ثالث.]

·    [امكان تخصيص سوخت به خودروهاي داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر]

4.       خدمت گيرنده موظف است با ارائه مدارك و مستندات قانوني خودرو و همچنين بيمه نامه شخص ثالث معتبر درخواست خروج از ليست خاكستري را اقدام نمايد.

·    متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق دفاتر پليس + 10 به این دستگاه ارائه نماید.

·   موارد مربوط به فرم"اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.