فهرست محاسبات مربوط به عوارض، مالیات و حقوق در شرکت ملی پالایش و پخش

 

ردیف فهرست  مبنای قانونی مرجع تصمیم گیری
1  ماليات موضوع جزء (2) تبصره ذيل ماده 16  قانون ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي كشور
2 عوارض موضوع بند (الف)  ماده 38 قانون ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي كشور
3 عوارض موضوع بند ( ج )  ماده 38 قانون ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي كشور
4 عوارض موضوع بند ( د ) ماده  38  قانون ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي كشور
5 عوارض موضوع  تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي كشور
6 علي الحساب ماليات موضوع ماده (4) قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(2) سازمان امورمالياتي كشور
7 ماليات بردرآمداشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور
8 ماليات بردرآمداشخاص حقوقي موضوع بند25 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور
9 ماليات بردرآمدحقوق موضوع ماده 82 قانون  ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور
10 ماليات بردرآمدحقوق موضوع بندهاي 17 و 30 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور

 

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

  قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت