آمارنامه انرژی 1390


عنوان

      حجم
  پيش گفتار و مقدمه

816KB

  فصل ١- تاريخچه مصرف پنج فراورده اصلي از سال 1306 تا1390 5596KB
  فصل ٢- مصرف چهار فراورده نفتي طي12ماهه سال 1390 1476KB
  فصل 3- مصرف فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي1390-1355 3584KB
    فصل ٤- جايگزيني گاز طبيعي بجاي فراورده هاي نفتي 1390-1355 2171KB
    فصل 5 - خوراك و توليد فراورده هاي عمده پالايشگاهها 1380 تا 1390 3584KB
  فصل ٦- مقايسه توليد و مصرف 1390-1368 2389KB
  فصل 7 - واردات فراورده هاي مفتي طي سالهاي 1390-1357 2165KB
  فصل ٨ - بانكرينگ، سوآپ و صادرات فراورده هاي نفتي طي سالهاي 1390-1383 1046KB
  فصل 9 - عملكرد راه‌اندازي و بهره‌برداري از جايگاههاي (CNG) تا پايان سال 1390 2165KB

  فصل ١٠- درصد مصرف نفت سفيد، نفتگاز و نفتكوره در بخشهاي مختلف مصرف در سال 1390 1753KB

   فصل 11- قيمت جاري و ثابت پنج فراورده اصلي طي سالهاي 1390-1355 2118KB

  فصل 12- مقايسه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1389-1351 4048KB

  فصل 13- مصرف گاز طبیعی استان ها  1390-1389 2118KB

  فصل 14- مصرف سوخت نيروگاه ها در سال 1390 3370KB
  فصل 15- مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده استانها در سال 1390 1781KB
  فصل ١٦- رتبه‌بندي استانها بر اساس مصرف و ارزش دلاري چهار فراورده عمده 7841KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت اول) 1781KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دوم) 3921KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت سوم) 3376KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت چهارم) 3682KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت پنجم) 3376KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت ششم) 3893KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت هفتم) 3476KB

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت هشتم) 3876KB

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت نهم) 3476KB

  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دهم) 3862KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت يازدهم) 3182KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت دوازدهم) 3829KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت سيزدهم) 3182KB
  فصل١٧- ميزان مصرف، رشد مصرف، ارزش دلاري و ... استانها به تفكيك شهر - (قسمت چهاردهم) 5746KB
  فصل١٨- توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان 10963KB