مديريت هماهنگي و نظارت بر عمليات

اين مديريت يكي از اركان مهم و بازوي اجرايي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران (در عمل به رسالت اصلي خويش يعني كنترل عمليات توليد فراورده هاي نفتي ،انتقال، انبارش و توزيع آنها در جغرافياي پهناور كشور عزيزمان ايران) مي باشد كه اين نقش حياتي با پايش مستمر و نظارت عاليه بر عمليات شركت هاي پالايش نفت و هماهنگي مداوم بين شركت خطوط لوله و مخابرات و شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي به منظور پالايش نفت خام و ميعانات گازي دريافتي از شركت ملي نفت و توليد انواع فراورده هاي نفتي اصلي و ويژه (انواع سوخت- خوراك صنايع پايين دست و پتروشيمي ها) منطبق بر استانداردهاي جاري كشور يا بازارهاي هدف صادراتي منطقه اي و بين المللي، به دست مي آيد.

اين مديريت با تكيه بر دستاوردهاي پالايشگران ايراني از زمان راه اندازي اولين پالايشگاه خاورميانه در سال 1291در آبادان تاكنون و تجربه هاي گران سنگ حاصل از 8 سال جنگ تحميلي، محاصره هاي اقتصادي بي پايان و تحريم هاي ظالمانه و به پشتوانه توانمندي علمي شركت هاي داخلي و بكارگيري نفرات باتجربه عملياتي، خلاق، متعهد و متخصص ضمن حفظ توليد مستمر و جلوگيري از ايجاد تلاطم در زنجيره تامين و توزيع سوخت كشور تلاش
مي نمايد راهبرد كلي شركت يعني تكميل و بهبود فرايندهاي پالايشي، ارتقاي كيفي محصولات توليدي در سطح استانداردهاي ملي و بين المللي، استقرار استانداردهاي زيست محيطي، رعايت الزامات كاهش مصرف انرژي، تبديل شركت هاي پالايشي به بنگاه هاي اقتصادي خودگردان بر مبناي تمركززدايي و حفظ رگولاتوري حاكميتي را به نحو احسن ساماندهي نمايد.

در حال حاظر با تعريف و اجراي طرح هاي توسعه اي كاهش توليد نفت كوره، نصب واحدهاي تصفيه هيدروژني باقيمانده نفت خام (RCD-RHU)، شكست كاتاليستي باقيمانده نفت خام تصفيه شده با كاتاليست سيال شده (FCC-RFCC)، شاخه دار كردن تركيبات هيدروكربني پارافيني (ISOM)، تصفيه هيدروژني نفت سفيد و نفت گاز پيگيري پروژه هاي كاهش مصرف انرژي و آب خام، پيگيري استقرار سيستم هاي نوين مديريتي و استانداردهاي بين المللي گام هاي مهمي در نيل به بهينه سازي فرايندهاي پالايشي با رفع تنگناهاي عملياتي، افزايش حداكثري ظرفيت پالايشي، كاهش مصرف سوخت و هدرروي برداشته شده است.

 

امور هماهنگي و نظارت بر توليد

1-     ارائه مشاوره فني و تخصصي به شرکتهاي پالايشي نفت جهت استمرار و بهبود عملكرد واحدهاي فرآيندي.

2-     تجزيه و تحليل گزارشات فرآيندي دريافت شده از واحد هاي عملياتي و مهندسي پالايشگاهها و سپس تهيه گزارشات جامع مهندسي/مديريتي به مديران ارشد.

3-     ارايه راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از مشكلات  مهندسي و فرآيند پالايشگاهها.

4-     تشکيل ، هدايت و راهبري كارگروه هاي تخصصياز جمله کارگروه روساي مهندسي پالايش / آب ، جهت انتقال تجربيات و استفاده از خرد جمعي و ارايه راهكار جهت حل مشكلات با توجه به يكسان بودن فرايند پالايشي در پالايشگاهها .

5-     تمركز ويژه بر روي واحدهاي كاتاليستي پالايشگاهها با توجه به حساسيت بيش از اندازه اين گونه واحدها و تاثيربسزايي كه بر حاشيه سود پالايشگاهها ميگذارند و در همين راستا تشكيل جلسه بطور مستمر در قالب كميته كاتاليست پالايش و پخش كه با حضور روساي مهندسي پالايش و مهندسان واحدهاي كاتاليستي تمامي پالايشگاهها برگزار و در طي برگزاري  آن كليه امور مرتبط با كاتاليست و واحدهاي كاتاليستي همچون : آخرين وضعيت قرايندي واحدهاي كاتاليستي ، بررسي مشخصات فيزيكي / شيميايي كاتاليستها ، تكنولوژي هاي نوين واحدهاي كاتاليستي بكار رفته در پالايشگاهها ، آخرين بهبودهاي بكار رفته در كاتاليستيهاي پالايشگاهي ، پيگيري استفاده از توان شركتهاي داخلي جهت ساخت كاتاليست در داخل كشور جهت برون رفت از وابستگي به منابع خارجي جهت تامين اين ماده حساس و گران قيمت ، تشكيل جلسه و ارايه اطلاعات فني به شركتهاي داخلي جهت توليد و ساخت كاتاليستهاي پرمصرف پالايشگاهي نظير كاتاليستهاي  FCC و  RFCCو HDS و ارزيابي شركتهاي داخلي جهت ساخت كاتاليست در داخل كشور و ....  كه همگي در  جلسات كميته كاتاليست پالايش و پخش بررسي و هم انديشي شده و درنهايت پالايشگاهها از تجربيات يكديگر و خرد جمعي استفاده مينمايند.

6-     نظارت بر اجرايي شدن سياستها و خط مشي هاي مصوب پالايش و پخش در پالايشگاهها ( سياستهاي بالادستي مصوب) و تشكيل جلسه در محل پالايشگاهها / ستاد در راستاي پيگيري آنها.

7-     نقش حاكميتي در راستاي روانسازي ارتباط مابين پالايشگاهها ( استفاده از توان يك پالايشگاه براي پالايشگاهي ديگر با توجه به فرايند پالايشي مشترك مابين پالايشگاهها ) و حل مشكلات فني احتمالي مابين پالايشگاهها با تشكيل جلسات مشترك مابين پالايشگاهها با محوريت اين مديريت.

8-     تشكيل جلسات با بخش خصوصي در راستاي استفاده از توانمندي داخل و معرفي آنها به پالايشگاهها.

9-     با توجه به الزام پالايشگاهها طي سالهاي اخير در راستاي توليد سوخت پاك منطبق با استاندارد يورو ، بررسي علل وضعيت انحراف از مشخصات استاندارد محصولات گازمايع ،  بنزين ، نفت سفيد و گازوييل شركت هاي پالايشي  ( بررسي علل بروز مشكل در واحدهاي : مراكس ، يونيفاينر ، تصفيه نفت سفد و تصفيه گازوييل ) .

10- ارتباط مستمر با شركت ملي مهندسي و ساختمان ( مجري پروژه هاي پالايشگاهي )  در خصوص بخش مهندسي پايه پروژه هاي پالايشگاهها به جهت انطباق پروژه ها با اهداف كلان پالايش و پخش.

11- ارائه اطلاعات مهندسي مورد نياز به ادارات ستادي و شركتهاي پالايش و پخش (مالي ، پژوهش و فناوري ، تلفيقي ، روابط عموميو .... و نيز شركتهاي : خط لوله ، شركت پخش  و مهندسي ساختمان)  .

12-  دادن اطلاعات مهندسي مورد نياز به  شركتهاي تابعه وزارت نفت (  ملي نفت ، گاز ، پتروشيمي)  .

13- ارائه اطلاعات مهندسي مورد نياز به  شركتهاي خصوصي داخلي   .

14-  دريافت برنامه و شرح كار تعميرات اساسي  ساليانه شركتهاي پالايشي و بررسي و تبادل نظر با كارشناسان مربوطه به منظور تدوين برنامه هماهنگ تعميرات اساسي

15- نظارت دقيق بر تعميرات اساسي پالايشگاهها در راستاي كاهش توقف توليد و هزينه تعميرات اساسي

16- ارائه مشاوره فني و تخصصي بمنظور تعمير و بررسي FFS تجهيرات حساس(راكتور،كوره،.....)

17- تجزيه و تحليل گزارش آزمايشات فني و تخصصي ( پژوهشگاه صنعت نفت،...) ارسالي از شركتهاي پالايشي و ارسال پيشنهادات اصلاحي.

18- مشاركت در تهيه و تنظيم دستورالعملهاي بازرسي فني.

19- شركت در جلسات كارگروه خوردگي و حفاظت فني

20- بهبود، توسعه و نگهداشت نرم افزار IPCMMS

21- نظارت بر استقرار IPCMMS به منظور ايجاد و استقرار مديريت دارايي هاي فيزيکي

22- پيگيري و نظارت بر پياده سازي ماژولهاي تحليلي بازرسي فني و RBI بمنظور افزايش كاهش مدت زمان توقف توليد و هزينه هاي تعميرات

23- عضويت در كارگروه تدوين استانداردهاي CMMS و جمع آوري اطلاعات.

24- عضويت در كميته فني و كارگروه مديران پروژه IPCMMS .

25- تهيه گزارشات روزانه ( خوراك ، توليدات ) و بررسي وضعيت عملياتي و اضطراري پالايشگاهها

26- پایش/كنترل مستمر بر عملكرد خوراك (نفت خام + ميعانات)

27- پایش/كنترل مستمر بر عملكرد توليد فرآورده ها

28- بررسي وضعيت انحراف از مشخصات استاندارد خوراك و توليدات شركت هاي پالايشي

29- تدوين پیش نویس برنامه پيش بيني خوراك و توليدات شركت هاي پالايشي

30- تدوين برنامه هماهنگ تعميرات اساسي شركت هاي پالايشي

31- محاسبه پاداش بهره وري و پاداش تعجيل تعميرات اساسي شركت هاي پالايشي

32- پايش/کنترل ميزان دريافت خوراك، مصرف سوخت و ضايعات و درصد جرمي تبديل شركت هاي پالايشي

33- پيگيري معضلات تامين نياز شركت هاي پالايشي به مواد شیمیایی/ افزودنی و موارد مالي مترتب با ارسال آمارنهايي آنها

34- تهيه گزارشات مختلف فصلي و متغير از ميزان توليد، كاركرد و بررسي روند توليد يك يا چند فرآورده ويژه در شركت هاي پالايشي

35- تحليل گزارشات روزانه شركت هاي پالايشي و تطبيق تاثيرات ميزان توليد با از سرويس خارج شدن هاي برنامه ريزي نشده و اضطراري

36- همكاري با سامانه اطلاعات و آمار تلفيقي جهت حذف گزارشات كاغذي

37- برآورد حاشيه سود ماهانه شركت هاي پالايشي (OPEX+Margine)

38- پايش/کنترل وضعيت تحويل وكيوم باتوم تهاتري و همكاري با كارگروه وكيوم باتوم و پايش آمار تحويل ميزان و مالي

39- شركت در كميته های مختلف (كميته مشخصات فرآورده ها، قیمت گذاری، تخصیص خوراک و ...)

40- پاسخگويي به ارگان هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات / بازرسی

41- هماهنگي و ارتباط با شرکت های تامین کننده خوراک (شرکت ملی نفت)/ توزیع فرآورده های نفتی (خط لوله، پخش، امور بین الملل و ...)

42- بازرسي ميداني از نحوه عملكرد فرآيندي پالايشگاهها و رايزني با قسمت برنامه ريزي مخازن و  اختلاط فرآورده هاي شركت هاي پالايشي جهت بهبود كميت و كيفيت توليد

43- هماهنگي، نظارت، پايش و شفاف سازي سوخت و ضايعات پالايشگاه ها و بهينه سازي مصرف انرژي در شركت هاي تابعه پالايش و پخش براساس الزامات و قوانين بالادستي و محيط زيست

44- تهيه و بروز رساني سامانه اطلاعات انرژي

45- استفاده از تكنولوژي نوين و انرژيهاي تجديد پذير

46- استقرار سيستم مديريت انرژي

47- تعيين KPI انرژي

48- انجام پروژه هاي پژوهشي در حوزه انرژي

49- ارتباط با سازمان ملي استاندارد و شركت بهينه سازي مصرف سوخت

50- تهيه نقشه راه و راهبردهاي اساسي انرژي

51- بازنگري و بروزرساني استانداردها و قوانين ملي

52- عضويت در مجامع ملي و بين المللي انرژي

53- تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركتها در حوزه انرژي

54- انجام مميزي انرژي پالايشگاه

55- تجزيه و تحليل آمار مصارف حاملهاي انرژي

56- مديريت و نظارت بر خريد تجهيزات و امكانات انرژي شركتها

57- پيگيري اجراي پروژه‌هاي كاهش مصرف سوخت در پالايشگاهها

58- پيگيري Action Planگزارشات مميزي

59- برگزاري كميته هاي تخصصي

60- تهيه دستور العمل هاي بهينه سازي مصرف حاملهاي انرژي و آموزش دوره هاي تخصصي داخلي و خارجي

61- انجام مميزي انرژي ساختمانهاي ستادي

 

امور هماهنگي و نظارت بر انتقال، ذخيره سازي و توزيع

زنجیره تولید و انتقال نفت خام و تبدیل آن به محصولات نفتی و سپس توزیع محصولات نفتی تولیدی بسیار گسترده بوده و شرکت های مستقل بسیاری این زنجیره را تکمیل می نمایند که لازمه اجرایی شدن بهینه این فرایند، وجود یک مدیریت واحد جهت هماهنگی و کنترل مابین نقاط مختلف این زنجیره        مي باشد.

خوراك نفت خام و میعانات گازي پالايشگاه ها مطابق با مشخصات مصوب توسط شركت ملي نفت (نقطه آغازین این زنجیره) تامين شده و سپس از طريق پمپ ها/ تلمبه خانه هاي شركت خطوط لوله و مخابرات/كشتي هاي نفتكش(انتقال دهنده) به طور مستمر به پالايشگاه هاي ساحلي و مركزي كشور (مراکز تبدیل کننده نفت  خام/ میعانات به محصولات نفتی)  ارسال مي شود.

بدیهی است كميت و كيفيت نفت خام/ میعانات ارسالی به پالایشگاه ها و یا هرگونه وقفه اعم از توقف/كاهش يا افزايش مقادير در مبادي توليد و خطوط ارسالي و همچنين بارگيري و تخليه كشتي ها در مبدا خارك/ پارس جنوبي/ مقصد تخليه (از جمله بندر عباس) نیاز به مدیریت و کنترل پيوسته دارد تا محصول توليدي منطبق بر استانداردهاي روز يا نياز بازار باشد.

محصولات نفتي توليدي در پالايشگاه ها نيز بايد بوسيله خطوط لوله ارتباطي یا تانکر به محل هاي ذخيره سازي در شركت ملي پخش (نقطه نهایی زنجیره) منتتقل شوند كه در اين راستا ضروري است هماهنگي لازم بين شركت هاي پالايشي (به عنوان توليد كننده محصولات نفتي و نقطه میانی زنجیره) و شركت ملي پخش به عنوان مسئول ذخيره كننده و توزیع کننده محصولات نفتي با كمك شركت خطوط لوله و مخابرات انجام گيرد که نظارت بر این مهم، كنترل و بهينه سازي ظرفيت هاي انتقال موجود نیز توسط اين بخش انجام می پذیرد.

نظارت برتامين و توزيع كليه فرآورده هاي نفتي مطابق با مصوبات دولت و تعهدات وزارت نفت/ شركت ملي پالايش و پخش مطابق با برنامه مصوب، در كلانشهر ها و كريدورها و راه هاي مواصلاتي نيز از ديگر فعاليت هاي اين بخش «هماهنگي و نظارت بر انتقال و ذخيره سازي و توزيع» مي باشد.

بديهي است به دليل حجم بالاي توليدات محصولات نفتی در پالایشگاه ها و گسترده وسيع جغرافیایی از مبادي توليد تا محل ذخيره سازي ضروري است اين عمليات به طور لحظه اي و بر خط،كنترل و مديريت شود.

 لازم بذکر است به دلیل ارتباط زنجیرگونه عملیات تولید، ذخیره سازی و توزیع هرگونه خلل در هر بخش از اين زنجيره نه تنها دسترسي به فرآورده هاي نفتي در كشور را با مشكل مواجه مي نمايد بلكه عمليات صنايع بخش بالا دست (مبادي توليدي شركت ملي نفت- صادرات نفت خام) و پایین دست (صنايع پتروشيمي- صنايع كوچك و بزرگ مصرف كننده سوخت از جمله نيروگاه ها) را نيز مختل مي سازد و حتي صادرات و ارز آوري كشور را نيز تحت تاثير عمليات استرترژيك خود قرار مي دهد.

همانطوریکه ذکر شد با توجه به اينكه هر يك از عمليات توليد، انتقال و توزيع محصولات نفتي در شركت ها و سازمانهاي مستقلي انجام ميگيرد ليكن وجود یک واحد مستقل و متمركز تحت عنوان بخش
« هماهنگي و نظارت بر انتقال، ذخيره سازي و توزيع » جهت ارتباط و تعامل بيشتر با هدف تسهيل انجام فعاليت ها و تسريع در امور ضروری بوده و اين بخش به طور لحظه اي و بر خط با شركت ملي نفت، شركت هاي پالايشي، شركت خطوط لوله و مخابرات، شركت ملي پخش بطور مستقيم در ارتباط و هماهنگي های لازم درون سازماني را انجام داده به طوریکه استمرار تولید و توزیع محصولات نفتی تضمین خواهد شد.

در ضمن اين بخش مسئول هماهنگي و نظارت بر عملكرد روزانه بندر صادراتي ماهشهر به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین بنادر صادراتی محصولات نفتی در ایران را به عهده داشته به طوري كه عمليات روزانه این بندر شامل میزان دريافت/انبارش، فضاي خالي و پر مخازن، تردد كشتي هاي صادراتي و داخلي با هدف مونيتورينگ صادرات و واردات و هماهنگي لازم مابين بندر صادراتي ماهشهر، شرکت های پالایشی و خطوط لوله و مخابرات را دارد .

با توجه به گستره وسيع عمليات توليد، انتقال و توزيع محصولات نفتي در سطح كشور شامل:

1-   انتقال نفت خام و میعانات گازی به عنوان خوراك از مبادي توليد نفت خام توسط خطوط لوله/كشتي به پالايشگاه هاي كشور

2-   فراورش، پالايش و توليد انواع فراورده هاي نفتي

3-   انتقال محصولات توليدي شركت هاي پالايشي توسط خط لوله /کشتی /مخزن دارهای راه آهن يا تانكر به انبارهاي پخش

4-   توزيع فرآورده در كشور (مديريت تامين نياز داخلي)

5-   صادرات بخشي از توليد از طريق دريا و زمين

6-   حفظ انسجام توزيع مصرف با توجه به نيازهاي پيش بيني نشده و پيش بيني شده فصلي در شهرها و روستاها و مناطق صعب العبور

7-   ايجاد هماهنگي بين شركت هاي بالادست تامين كننده خوراك، منتقل كننده و دريافت كننده جهت حفظ استمرار توليد

8-   ايجاد هماهنگي بين شركت هاي منتقل كننده و توزيع كننده فرآورده جهت حفظ شرايط نرمال جامعه و تثبيت ذخاير استرتژيك كشور

9-   پيگيري تامين مواد شيميايي مورد نياز توليد فرآورده هاي خاص منطبق بر استانداردهاي روز جهاني

 

ضروري مي باشد اين عمليات گسترده که در مديريت ها و شركت هاي مستقل صورت می گیرد به صورت پيوسته پایش، كنترل و مديريت گردد. اين مهم توسط بخش « هماهنگي و نظارت برانتقال، ذخيره سازي و توزيع» و بوسیله همكاري و تعامل مناسب باكليه شركت ها و ذینفعان داخلی و خارجی انجام مي گيرد.

 

امور مهندسي طرح ها

مشاركت و نظارت عاليه در مراحل طراحي، اجرا، راه اندازي و تحويل طرحها و پروژه هاي شركت هاي پالايشي به منظور حصول اطمينان از اجراي آنها طبق برنامه هاي مصوب ابلاغ شده طبق قراردادهاي منعقده و برنامه زمانبندي تعيين شده و پشتيباني و مساعدت درتعريف پروژههاي جديد به منظوربهبودعمليات،افزايش ظرفيت و نيزاحداث پالايشگاههاي جديد و همچنين نظارت برجمع آوريو طبقه بندي تجربيات ودانش فني و اطلاعات كسب شده ازطرحها و پروژه ها،انتقال فناوري جديد و توسعه فناوريهاي موجودي درعرصه هاي طراحي و مهندسي ارزش وهمچنين بهسازي ونوسازي ونيزاجراي طرحهاي جامع توليد و افزايش ظرفيت با استفاده ازعلوم مهندسي، مديريت وفناوريهاي نوين ونگهداري آنها دربانك اطلاعاتي به منظوراستفاده درپروژه هاي آتي.

1-     بازديد میدانی از روند اجراء و راه اندازي طرح ها و پروژه ها و تشكيل جلسه با همكاران مسئول اجراء پروژهها و تهيه گزارشات مديريتي مورد نياز

2-     پيگيري مشكلات اجرائي پروژه ها و ارائه راهكار

3-     پيگيري، هماهنگي، تشكيل جلسه و ارايه راهكار جهت برطرف نمودن پانچ هاي مانع راه اندازي پروژه ها

4-     حضور فیزیکی و مستمر در سايت بمنظور رفع موانع مهندسي راه اندازي واحدهاي جديد

5-     جمع آوري تجربيات و اطلاعات پروژه هاي مذكور در قالب بانك اطلاعاتي

6-     مشارکت در كارگروههاي ويرايش استانداردهاي وزارت نفت

7-     مشارکت در تدوين شيوه نامه ارزيابي پيمانكاران و نحوه انتخاب پيمانكاران ذيصلاح تعميرات اساسي ماشين آلات دوار /  استفادهاز توانمندي شركتهاي سازنده داخلي با همكاري مديريت بازرگاني جهت ساخت تجهيزات مورد نياز پروژه ها / مركز پژوهش هاي مجلس (مشكلات پروژهها/ليسانسها/ اقدامات آتي صنعت پالايش كشور)

8-     همكاري و عضويت در كارگروه 10 قلم كالاي ضروري وزارت نفت / عضويت در كارگروه  تدوين شيوه نامه و ارزيابي مشاوران تعمیرات 

9-     همكاري با ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و ساير واحدهاي نظارتي براي بررسي پروژه/طرح

10- همكاري و عضويت در كارگروه هاي روساي مهندسي عمومي شركتهاي پالايشي/ رؤسا و نمايندگان فناوري اطلاعات ( شبكه هاي صنعتي و غير صنعتي/ متخصصين سيستمهاي كنترلDCS شركتهاي پالايشي)

11- گردآوري اطلاعات كليه ميترهاي پالايشگاهي اعم از فرآورده هاي اصلي و فرعي و حامل هاي انرژي و موثر بر كيفيت( ديسپچينگ)

12- همكاري با امور بين‌الملل وزارت نفت و وزارت خارجه در خصوص پروژه‌هاي مشترك با كشورهاي مجاور و ساير كشورها

 

 امور بازرسي فني و هماهنگي روش ها و استانداردها

این امور وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر اجرای بازرسی های فنی به منظور حصول اطمینان از بهره برداری ایمن، پایدار و بهرو ور از تاسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی را بر عهده دارد. هدف نهایی این امور در دو بند ذیل خلاصه می گردد:

0-   کاهش هزینه های مرتبط با خوردگی و رسیدن به استانداردهای بین المللی

1-   کاهش هزینه های تعمیرات با استفاده از روش های نوین بازرسی فنی

امور بازرسي فني و هماهنگي روش ها و استانداردها از دو بخش بازرسی و حفاظت فنی و تدوین روشها و استانداردها تشکیل شده است.

امور بازرسی و حفاظت فنی: بازرسی فنی از عملیات ساخت، تعمیر، نگهداری و تعمیرات اساسی دستگاهها و همچنین مراحل مختلف اجرای پروژه ها در پالایشگاهها، خطوط لوله و مخابرات و شرکت ملی پخش به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و بروز دنیا، همچنین بررسی علل وقوع حوادث و سوانح در شرکتهای تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم جهت جلوگیری از تکرار آنها و در همه مراحل فوق تهیه گزارشهای فنی و تحلیلی، همچنین ارزشیابی و تعیین صلاحیت شرکت های ارائه کننده خدمات بازرسی فنی و خوردگی از وظایف بخش بازرسی و حفاظت فنی می باشد.

اهم فعالیتها به شرح ذیل می باشد:

1-    ممیزی ادارات بازرسي فني شرکت­های تابعه و پالايش نفت خصوصي و سرمايه پذيرشركت ملي پالايش و پخش و مکاتبات با آنها 

2-     بازدید از تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی شرکتهای پالایشی

3-     بازدید و بازرسی فنی از حوادث شرکتهای تابعه     

4-    بررسی چالش های موجود در حوزه خوردگی شرکتها و مکاتبه در خصوص اصلاح شرح وظایف اداره بازرسی فنی آنها

5-    ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي خصوصی ارائه دهنده خدمات بازرسي فني

6-    راهبري و برگزاري جلسات شوراي حفاظت فني و جلوگيري از خوردگي

7-    شركت در كارگروه های فني، تخصصي 

8-    شركت در دوره هاي آموزشي و همايش و سمينارها

9-    مکاتبات با مدیریتهای ستادی

 

امور تدوین روشها و استانداردها: تدوین، بازنگری و یکسان سازی دستورالعملهای بازرسی فنی و مبادلات فرآورده های نفتی( مباحث اندازه گیری و مترولوژی، میترینگ، مخازن ذخیره و .....) در شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش وظیفه این بخش است.

در این امور ابتدا دستورالعمل اولیه(تدوین شده و یا دستورالعمل قبلی جهت بازمگری)، حهت اظهار نظر با مکاتبه، به کلیه شرکتهای فرعی و تابعه ارسال می گردد و پس از جمع اوری و لحاظ نقطه نظرات، طی چندین جلسه با حضور نمایندگان شرکت ها، دستورالعمل نهایی شده و به مدیریت مهندسی ساختار ارسال می گردد. در این مدیریت دستورالعمل از لحاظ ساختار و نگارش بررسی شده و پس از رسیدن به ساختار و نگارش مورد نظر با مشارکت این امور، دستورالعمل جهت تأیید و امضا به مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و پس از آن به مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش ارسال می گردد.