معرفی و شرح فعالیت های مدیریت امور مالی

 

مقدمه:

مدیریت امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای حصول اطمینان و تسریع در دستیابی به اهداف تعیین شده، از طریق بکارگیری آخرین استانداردهای حسابداری و حرفه‌ای مرتبط با صنعت نفت، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و تصویب‌نامه‌های صادره با استعانت از توان نیروهای شاغل در ادارات حسابداری مرکزی، بودجه و کنترل هزینه‌ها و تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی و واحدهای زیر مجموعه هریک از ادارات یادشده نسبت به ایفای نقش سازنده خود در نیل به اهداف تعیین شده اقدام نموده‌است.

در ادامه شرح مختصری از فعالیت‌های مرتبط با هر یک از ادارات زیرمجموعه مدیریت امور مالی و واحدهای ذیربط آنها که در نمودار فوق به آن اشاره شده ارائه می‌گردد.

مشاور مدير امور مالي

1- دبير کارگروه مبارزه با پول شويي

1-1- همکاری با دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي.

1-2- اجراي تکاليف مندرج در قانون شامل تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ها وبخشنامه‌ها به منظور حصول اطمينان از حسناجراي رويه‌هاي کشف موارد مشکوک.

1-3- نظارت براستقرار سيستم کنترل‌های داخلي وبررسي، ارزيابي و شناسايي شیوه‌های مناسب برای حصول اطمینان از قابل اتکاء بودن فرآيند اجراي قانون.

1-4- تهيه و اجراي برنامه سالانه در خصوص اجرای تکاليف قانونی.

1-5- دريافت وارسال گزارش معاملات مشکوک واصله از ارباب رجوع،کارکنان وسيستم نرم افزار مالي.

1-6- رصدسامانه معاملات مشکوک WWW.IRANAML.COMدر سايت مبارزه با پول شوييوزارت اموراقتصادي ودارايي واقدام نسبت به دستورات بارگذاري شده درآن.

1-7- کنترل اجراي برنامه آموزشی وآشنايي با قانون و روش‌هاي پول‌شويي به تمامي نيروهاي شاغل.

1-8- تهيه پرونده فيزيکي سوابق معاملات وعمليات مالي مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام فروش کالا و ارائه خدمات.

1-9- پاسخگويي به سؤالات حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مقطع رسيدگي به  صورت‌هاي مالي.

1-10- پاسخگويي به مکاتبات در مقطع رسيدگي ديوان محاسبات کشور.

2- نماينده مدير محترم امور مالي در کارگروه قانون ارتقاء نظام سلامت اداري ومقابله با فساد و صيانت از حقوق شهروندي در نظام اداري و پاسخگويي به مکاتبات دريافتي در خصوص عملکرد مالي .

3- نماينده امور مالي در اجراي تعالي سازماني و پاسخگويي به مکاتبات مربوطه.

4- پاسخگويي به مکاتبات مسئوليت‌هاي اجتماعي در صنعت نفت و ساير مكاتبات ذيربط.

 

امور مالی قراردادها

1- اخذ تسهیلات از منابع داخلی و خارجی.

2- محاسبه و کنترل هزینه‌های تأمین مالی در خصوص تسهیلات اخذ شده.

3- صدور اسناد حسابداری در ارتباط با تسهیلات اخذ شده و اعلام آن به شرکت‌های ذینفع جهت درج در حساب‌ها و دفاتر قانونی.

4- انتشار اوراق مشارکت و کنترل‌های مربوط.

5- انجام مکاتبات لازم با بانک ملت در خصوص تسهیلات اخذ شده.

6- انجام مکاتبات و تهیه صورت مغایرت با شرکت نیکو و شرکت نفت ستاره خلیج فارس.

7- تهیه و تنظیم یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت

8- اصلی) در ارتباط با تسهیلات.

9- بررسی عملیات ارزی مرتبط با اخذ تسهیلات و بازپرداخت‌های مربوط.

 

خدمات کامپیوتر و اطلاعات مدیریت امور مالی

1- پشتیبانی از سیستم جامع مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

2- طراحی و پیاده سازی زیرسیستم های نرم افزاری جدید مورد نیاز مدیریت امور مالی.

3- ایجاد ماژول‌های ارتباطی سیستم جامع مالی به منظور ارتباط با سیستم‌های واحدها و ادارات خارج از امور مالی نظیر

بانک‌ها، شرکت ملی نفت ایران، سامانه‌های شبکه دولتو ...

4- راهبری و مدیریت بر شبکه داخلی امور مالی.

5- اخذ گواهی های مورد نیاز برای نرم افزارها طبق الزامات قانونی.

6- انجام درخواست‌های واحدهای مدیریت امور مالی نظیر: تسهیم بودجه مصوب و اصلاحی، رفع اشکال مغایرت

گیری بانکیو...

7- تبادل اطلاعات مالی با واحدکامپیوترشرکت ملی نفت ایران.

8- انجام امور سامانه بهداد به منظور استفاده واحد خزانه داری از قبیل تکمیل فرم‌های مورد نیاز، ایجاد شناسه برای

تراکنش‌های بانکی و ...

9- تنظیمات شبکه برای استفاده از سامانه های واقع در بستر شبکه دولت نظیر سامانهدرخواستوجهالكترونيك،سماد و.....

10- پشتیبان گیری منظم از تمامی اطلاعات موجود در سرورهای مدیریت امور مالی.

 

حسابداری مرکزی

1- رئیس حسابداری مرکزی به بهره‌گیری از توان نیروهای شاغل در واحد سندرسی و امورپیمان‌ها و همچنین واحدهای زیرمجموعه معاونت‌های حسابداری مالی و تلفیقی و عمومی نسبت به انجام وظایف محوله به شرح ذیل اقدام می‌نماید.

· سندرسی

1- رسيدگي به کلیهاسنادپرداخت‌ مرتبط باهزینههایجاری (م21).

2- رسيدگي به اسنادپرداخت مرتبط با کلیه قراردادهای منعقده منجمله قراردادهای پیمانکاری (م22)،تطبيق حساب‌هاي مرتبط با پيمانها، تهیه کارت پیمان وصدوراسنادروزنامه مربوط.

3- رسیدگی وتأییدنهایی كليه اسناد و اصل ها از حیث کفایت مدارك مثبته ازجمله صورت‌حساب معتبر،مجوزها و رعایت دستورالعمل‌ها و قوانين داخلي شركت و نیز مقررات موضوع ها hعم از قوانین مالیاتی،مناقصات،بررسي امضاهای مجازو...

4- تغذيه اطلاعات خريدهاي جاري وپرداخت قراردادهادرسامانه معاملات فصلي (ماده169ق.م.م.)وپاسخ به مكاتبات مربوط به سامانه يادشده.

5- اظهارنظرمالی پیرامون مفاد پیش‌نویس قراردادهای ارسالي ازسوی سایرواحدهاومدیریت‌های شرکت.

6- بررسی اسنادمأموریت‌های داخلی وخارجی واسنادهزینه درمان،پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان،حق سرپرستی وهزينه‌هاي ورزشی کارکنان و ... .

7- مكاتبه باسازمان تأمين اجتماعي وبارگزاري مكاتبات موصوف درسامانهEservices.tamin.irواخذمفاصاحساب ازسامانه يادشده.

8- ثبت كليه قراردادهاي منعقده باشركت در سامانه مربوط وارسال آن به سازمان امورمالياتي كشور.

9- بررسي و پاسخگويي به مواردمطروحه درخصوص سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد).

10- ثبت كليه اسناد ورودي و خروجي دردفاترمربوطه.

 

· معاونت حسابداری مالی و تلفیقی

1- نظارت وحصول اطمينان از تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر قانوني.

2- نظارت درتهيه و تأييدگزارشات و اطلاعات موردنياز براي ارائه به رئيس حسابداري مركزي.

3- نظارت بر تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (شركت اصلي).

4- همكاري و پاسخگويي به مسائل و موارد مطروحه توسط حسابرسي داخلي،حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي)، ديوان محاسبات كشور،سازمان بازرسي‌ كل‌كشور و كليه واحدها و سازمان‌هاي نظارتي درخصوص رسيدگي به عمليات شركت وهمچنين بررسي وانجام پيشنهادات اصلاحي آنان درارتباط با صورت‌هاي مالي شركت وگزارشات مالي ادواري.

5- نظارت بر درج اطلاعات مالي،اداري و هويتي شركت درسامانه‌هاي يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي،سماد و سمادنو وزارت اموراقتصادي و دارايي.

6- تماس مستمر با كليه شركت‌هاوسازمان‌هاي طرف حساب به‌منظوراخذتأييديه ديون و مطالبات.

7- بررسي وكنترل دائمي جريان كارهادرحوزه مسئوليت محوله به منظوراطمينان ازاستقرار و رعایت كنترل‌هاي داخلی وارائه راه‌حل‌هاي مؤثردرجهت بهبود اين كنترل‌ها.

 

· حسابداری مالی

1- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی تلفیقی گروه وشركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (شركت اصلي)،گزارش‌هاي مالي ميان‌دوره‌ اي و تأييديه مديران.

2- ارائه صورت‌‌هاي مالي مورد تأييدحسابرس مستقل وبازرس قانوني به مراجع ذيربط.

3- پاسخگويي به مراجع نظارتي اعم از سازمان حسابرسی (گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ونامه مديريت) دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذیربط.

4- تهيه پاسخ تكاليف مقرر درصورت‌ خلاصه مذاكرات مجمع عمومي عادي سالانه.

5- انجام مراودات مالي درقالب حساب‌های فی‌مابین با شرکت‌ها.

6- انجام تمامي فعاليت‌هاي مربوط به حساب‌هاي في‌مابين اعم از افتتاح حساب،تهيه صورتحساب و تطبيق حساب في‌مابين و پيگيري وصول مطالبات و جذب و ارسال اعلامیه‌های فی‌‎مابین.

7- پيگيري اقلام راكد و سنواتي.

8- تهیه وتنظیم گزارش‌های مديريتي (طلب/بدهي از/به شركت‌هاي پالايش نفت،منابع ومصارف ريالي،ارزي و ...).

9- صدوراسنادپرداخت و روزنامه.

10- تحريردفاترقانونی شرکت.

11- درج اطلاعات مالي، اداري وهويتي شركت درسامانه‌هاي يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي،سماد وسماد نو وزارت اموراقتصادي ودارايي طبق ضوابط مندرج درقوانين بودجه سنواتي و اخذ تأييديه ازمراجع ذيربط.

12- ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت سودسهام دولت درسامانه خزانه‌داري‌‌كل‌كشور و اخذتأييديه ازمرجع يادشده.

13- تهيه گزارشاتمرتبط باتسويه حساب بادولت بابت بهاي خوراك (نفت‌خام و ميعانات‌گازي) فروخته شده به شركت‌هاي پالايش نفت و سودسهام دولت.

14- تهيه صورت تطبیق کلیه حساب‌های مربوط.

 

· حسابداری نفت

1- تهيه گزارش‌های نفت‌ خام و ميعانات‌گازي تحويلي و پنج فرآورده نفتي اصلي و سوخت هوائي دريافتي به/از شركتهاي پالايش نفت.

2- تهيه گزارشات يارانه موضوع بند "ك" ماده (1) قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2) وماده (9) آئين‌نامه اجرائي مربوط براي ارائه به كارگروه پيش‌بيني‌شده در قانون يادشده.

3- بررسي گزارش فروش ارائه شده توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور محاسبه ماليات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه درراستاي تهيه اظهارنامه مربوط و محاسبه كارمزدانتقال،توزيع و فروش.

4- تهيه گزارش مرتبط با وكيوم باتوم تهاتري.

5- تطبيق مقاديرتوليد،تحويل و موجودي فرآورده‌هاي نفتي مربوطه به درشركت‌هاي پالايش نفت.

6- تهيه گزارش‌های مربوط درخصوص مبادلات في‌مابين باشركت‌هاي پتروشيمي.

7- اظهارنظردرخصوص پيش‌نويس قرارداد فروش خوراك (نفت خام وميعانات گازي) به شركت‌هاي پالايش نفت و همكاري با شركت‌هاي يادشده درخصوص موضوع موصوف.

8- تنظیم قراردادهای خدمات مديريتي فی‌مابین شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران باشركت‌هاي پالايش نفت وشركت‌هاي ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران وخطوط لوله ومخابرات نفت ايران.

9- تهيه گزارشات صادرات (براساس اطلاعيه‌‌هاي ارائه شده ازسوي شركت ملي نفت ايران وگزارشات فروش شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران) و واردات.

10- تهيه گزارش درخصوص خريدنفت‌خام وميعانات‌گازي ازشركت ملي نفت ايران.

11- تهيه گزارش موجودي فرآورده‌هاي نفتي.

12- تهيه گزارشات مقايسه‌ اي اداره نظارت برصادرات و مبادلات مواد نفتي باشركت‌هاي پالايش نفت درخصوص تحويل نفت خام وميعانات گازي به شركتهاي اخيرالذكر، تحويل پنج فرآورده نفتي اصلي وسوخت هوائي توسط پالايشگاه‌هابه شركت‌هاي ملي نفت ايران وملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران وصادرات فرآورده‌هاي مذكور توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران.

13- تهيه گزارشات مديريتي ازجمله طلب/بدهي از/به شركت‌هاي پالايش نفت.

 

 

· امور مالياتي

1- تهيه و تنظيم اظهارنامه ماليات عملكردسالانه وثبت آن درسامانه سازمان امورمالياتي‌کشور.

2- تهيه و تنظيم اظهارنامه‌های ماليات برارزش افزوده در پایان هرفصل وثبت آن درسامانه سازمان امورمالياتي‌کشور.

3- دريافت ابلاغيه‌هاي سازمان امورمالياتي کشورشامل برگ‌های تشخيص،قطعي و اقدامات اجرايي.

4- تهيه لوايح مالياتي و شركت درجلسات رسيدگي به اعتراضات شركت بابت ابلاغيه‌هاي دريافتي ازسازمان امورمالياتي کشور.

5- ثبت عمليات خريد و فروش شركت درسامانه (169) موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امورمالياتي‌کشور.

6- برگزاري جلسه با كارشناسان سازمان مالياتی کشوردرمرحله رسيدگي و بررسي اظهارنامه‌هاي ارسالي و جمع‌آوري و ارائه مستندات درخواستي آن سازمان.

7- بررسي و پيگيري موضوعات مرتبط با ماليات شركت‌هاي فرعی.

8- پاسخ به مکاتبات دریافتی از کلیه مراجع ذیربط درخصوص موارد مرتبط با مالیات.

 

· معاونت حسابداری عمومی

2- نظارت بروصول درآمدهاي ريالي و ارزي مربوط به فروش‌هاي داخلي و صادراتي از شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران.

3- نظارت و كنترل موجودي‌هاي حساب‌هاي بانكي شركت.

4- نظارت وكنترل دقيق پرداخت‌هاي شركت اعم از نقد و چك و اطمينان از نگهداري حساب‌هاي مربوطه طبق
روش‌ها و دستور العمل‌هاي مصوب.

5- تصويب پرداخت‌هاي ريالي و ارزي و تهيه نامه‌هاي مربوط به پرداخت ارزي.

6- نظارت بر امر پرداخت حقوق كارمندان و دستمزد كارگران و ساير پرداخت‌ها.

7- امضاء چك‌هاي صادره توسط خزانه‌داري.

8- نظارت و حصول اطمينان از ثبت و تنظيم صحيح حساب‌ها.

 

· خزانه داری

1- صدور چک،اسناد رسید وجه و برداشت‌هاي مربوط بهکارمزد بانکی.

2- نگهداری و ثبت ضمانتنامه‌های بانکی، سفته و چک‌های تضمینی.

3- تهیه صورت تطبیق كليه حساب‌های مربوط به واحد خزانه‌داري.

4- تهيه صورت مغايرت بانكي حساب‌هاي ارزي و ريالي.

5- نگهداری و ثبت قراردادهای منعقده.

6- بایگانی و اسکن كليه اسناد پرداخت صادره و مشاركت در امحاء اسناد سنوات گذشته وفق مقررات موضوعه.

7- انجام امور مربوط به پرداخت اسناد نقدی و تحویل چک.

8- دریافت وجوه ارزی از سایر شرکتها و صدور اسناد رسید وجه.

9- تهیه نامه‌های برداشت از حساب‌‎های ارزی جهت خریدهای خارجی و صدور سندپرداخت.

10- پرداخت و تسويه علي الحساب ارز مأموريتي مأمورين اعزامي به خارج از كشور.

11- انجام امور مربوط به تغييرات نمونه امضاءمشخصات دارندگان امضاء مجاز حساب‌هاي بانكي از جمله تهيه نامه‌هاي  تفويض اختيار،مصوبات هيئت مديره وهماهنگي اخذ توكن حساب‌ها و تحويل به دارندگان حق امضاء.

12- افتتاح و انسداد حساب بانكي مشترك با پيمانكاران.

13- پيگيري و وصول مطالبات ارزي و ريالي شركت و كارسازي به حساب‌هاي ذيربط بر اساس تكاليف قانوني از جمله تسويه نفت‌خام وسهميه مرزنشينان .

14- پيگيري و هماهنگي امور مربوط به آماده سازي زير ساخت‌ها و اجراي سامانه‌هاي جديد از جمله سامانه ثبت چك‌هاي صياد،سامانه خزانه داري الكترونيك و سامانه حواله الكترونيك بانك مركزي ج.ا.ا..

15- هماهنگي و اجراي موارد مرتبط با ابلاغيه‌هایصادره از سوی مراجع ذیربطاز جمله كارسازي چك‌هاي صادره شركت با شناسه پرداخت توسط بانك‌ها.

16- ثبت و صدور و تأييد چك‌هاي صادره در سامانه پيچك.

17- انجام مكاتبات مرتبط با خزانه‌داري كل كشور،سازمان هدفمند سازي يارانه ها،ديوان محاسبات کشور و...

18- تهيه و ارائه گزارشات روزانه وجوه ارزي و ريالي وگزارشات مديريتي مربوط.

 

· حسابداری کارکنان

1- تغذیه و کنترل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و کارگران در سیستم HS.

2- صدور اسناد پرداخت ریالی و ارزی مرتبط با حقوق.

3- تطبیق حساب‌های دفتر معین.

4- تهیه نامه مأموریت‌های ارزی.

5- صدور اعلامیه‌های فی مابین.

6- پاسخگويي به حسابرسان داخلي و مستقل و ارگان‌هاي نظارتي مستقر در شركت.

7- ارسال گزارشات اطلاعات مرتبط با ماليات كارمندان و كارگران و پرداخت تعهدات مذکور در وجه سازمان امور مالياتي كشور.

8- ارسال گزارشات اطلاعات مرتبط با بيمه كاركنان قراردادي و پرداخت در وجه سازمان تأمين اجتماعي.

9- تغذيه اقلام حقوق و مزايا بصورت ماهانه در سامانه حقوق و مزاياي سازمان اداري و استخدامي كشور.

 

بودجه و کنترل هزینه ها

· بودجه و هزینه تلفیقی

1- تهیه و تنظیم مبالغ و اطلاعات بودجه پیشنهادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت اصلی)وشرکت‌هایتابعه به منظور ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت
 برنامه ريزي وزارت نفت.

2- ارائه پیش نویس احکام پیشنهادی جهت درج در ماده واحده قانون بودجه سنواتي به معاونت
برنامه‌ريزي وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور.

3- اصلاح مبالغ بودجه مصوب سال جاری و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه کشور.

4- ارائه بودجه مصوب ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت‌های تابعه.

5- تهیه و تنظیم جدول پیشنهادی موضوع ماده (12) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ارائه آن به معاونت محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت.

6- تهیه و ارائه گزارشات مقایسه‌ای بودجه با عملکرد شرکت هاي فرعي.

7- تهیه صورت‌حساب‌های مربوط به شرکت‌های پالایش نفت به منظور تعیین کارمزد دریافتی از
شركت هاي مذكور بابت ارائه خدمات.

8- تهیه و تنظیم یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت اصلی) در ارتباط با مقایسه بودجه مصوب یا اصلاحی با عملکرد و شرح دلایل انحرافات.

9- تهیه و تنظیم درخواست اعتبارات خارج از شمول شرکت‌های دولتی در ارتباط با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و انجام مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب فرم مربوط.

10- مشارکت و همکاری در تهیه پاسخ نامه‌های دريافتي از دیوان محاسبات کشور و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در خصوص ارائه عملکرد تكاليف قانونی بودجه‌های سنواتی.

 

· تأمین و تخصیص منابع مالی

1- كنترل مانده حسابهاي في‌مابين با امور صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت براي برآورد مبلغ قابل واريز بابت مستمري، اقساط وكسور و.... به‌حساب آن صندوق و تأمين وجه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براساس بودجه و ضوابط مربوط و پيگيري‌ها و مكاتبات لازم در اين خصوص. 

2- تأمين وجوه ريالي/ارزي جاري و سرمايه‌اي شركت‌هاي فرعي و كنترل و مقايسه مبالغ مربوط با بودجه سنواتي و ارائه گزارشات مختلف مديريتي و انجام مكاتبات لازم در اين خصوص.

3- ارائه گزارشات روزانه منابع و مصارف شركت ملي پالايش و پخش شامل وجوه بانكي و وجوه واريزي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها .

4- بررسي آناليز مبالغ قابل دريافت از سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و مبالغ قابل واريز به شركتهاي فرعي با جزئيات و ارائه گزارشات مربوط.

5- كنترل‌ وپرداخت براساس مصوبات هيأت مديره محترم درخصوص پرداخت به موزه هاي صنعت نفت و حراست كل و مجتمع رفاهي و ورزشي محمودآباد و غيره.

6- پيگيري و تهيه مكاتبات مربوط به بندها و تبصره‌هاي بودجه هاي سنواتي براي پاسخگويي به سازمان‌ها و وزارت نفت و ديوان محاسبات و ساير نهادهاي ذيربط.

7- بررسي و اعلام نظر درخصوص تفكيك منابع پيش‌كميته‌هاي تخصيص وجوه سرمايه‌اي شركت هاي فرعي با هماهنگي مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي.

8- كنترل و تطبيق ريالي و ارزي حساب‌هاي مرتبط سرمايه‌اي شركت‌هاي فرعي و انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم در اين خصوص.

9- تهيه و ارائه گزارشات پرداخت هاي سرمايه‌اي به تفكيك طرح‌هاي سرمايه‌اي و منابع به مبادي ذيربط.

10- بررسي انتقال مانده طرح‌هاي سرمايه‌اي ارسالي از سوي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و اعمال كنترل‌هاي لازم به تفكيك منابع طرح هاي سرمايه اي و بهره‌برداران و ثبت در دفاترقانوني و ارسال اعلاميه /اطلاعيه هاي مربوط.

11- تهيه يادداشت هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابتاز محل عوارض توسعه و مقايسه منابع و مصارف سرمايه‌اي و دلايل انحرافات در صورت‌هاي مالي شركت.

12- كنترل و ارائه گزارشات مربوط به منابع دريافتي از محل عوارض توسعه موضوع بندها و تبصره هاي قانون بودجه سنواتي.

13- تهيه گزارشات منابع و مصارف سالانه براي شركت‌هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران.

14- كنترل مصارف ارزي شركت‌هاي فرعي با دفاترقانوني به تفكيك شركت ها و منابع تأمين اعتبار و انجام مكاتبات لازم در اين خصوص.

15- انجام كليه مكاتبات و ارائه گزارشات در خصوص تسهيلات دريافتي از سايناشور (تسهيلات دهنده چيني) و بانك مركزي جمهوري اسلامي و پاسخگويي به مراجع نظارتي در اين خصوص.

16- كنترل محاسبات سود و هزينه تعهد وهزينه تمديد اعتبار اسنادي و بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيلات دريافتي از سايناشور.

17- تهيه يادداشت هاي صورتهاي مالي مربوط به تسهيلات دريافتي از سايناشور (تسهيلات دهنده چيني) و تفكيك و تطبيق حساب‌هاي مربوط با شركت ملي مهندسي و ساختمان و پالايش نفت آبادان.

18- اعلام نظر در خصوص كارمزد شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران با هماهنگي آن شركت و مديريت برنامه ريزي تلفيقي.

 

· کنترل اموال

1- شناسايي و ثبت اموال در دفاترقانوني شركت.

2- پيگيري موارد مغايرت هاي اعلام شده از سوي صاحب اختياران.

3- بررسی و سازماندهی کلیه اموال شرکت برحسب مركز هزينه.

4- چاپ برچسب شماره اموال جهت اموال خریداری شده شرکت.

5- از رده خارج نمودن تجهیزات مستهلک اعلام شده به این واحد.

 

· کنترل هزینه و بودجه جاری

1- تهيه بودجه پيشنهادي و اصلاحي واحدها و مديريت ها.

2- تسهيم بودجه مصوب شركت بين واحدها و مديريت ها.

3- انجام تطبیق حساب هاي دفاتركل.

4- بررسي و كنترل گزارشات بودجه و هزينه واحدها و انجام اصلاحات لازم.

5- ارائه گزارشات مقايسه بودجه و هزينه به واحدها و مديريت ها.

6- تأمین اعتبار کلیه پرداخت ها به كاركنان و تخصیص بودجه.

7- مکاتبه با واحدها ومديريت ها وپاسخگويي به مراجع نظارتي اعم از ديوان محاسبات وسازمان حسابرسي.

8- بررسی و تأمین اعتبار تقاضاهای خرید.

9- تأمین اعتبار علی الحساب ها و تخصیص بودجه.

10- بررسی و تأمین اعتبار اسناد پرداخت.

11- بررسی و تأمین اعتبار تسویه علی الحساب ها.

12- تهیه صورتحساب و صدوراعلاميه‌هاي کارمزد به شرکت های پالایش نفت.

13- تأمین اعتبار مأموریت‌های داخل و خارج از کشور.

14- تأمين اعتبار اسناد هزينه درمان.

15- تأمين اعتبار اعلاميه‌هاي دريافتي ازشركت ها.

16- تهيه و استخراج اطلاعات مريوط به بهاي تمام شده خدمات شركت .

17- تهیه صورت سود و زیان.

18- تهيه يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي.

 

تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی

· روشهای مالی

1- تهیه و تدوین روشهای مالی مناسب با توجه به اصول واستانداردهای مالی.

2- ارائه پیشنهاد در مورد دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات مالی جدیدبه منظور حصول اطمینان از کارآیی و کفایت کنترل‌های داخلی آنها و بروز نگهداشتن دستورالعمل‌های مالی مورد اجراء.

3- بروز نگهداشتن مجموعه روشهای مالی با توجه به مصوبات و تغییراتی که در مقررات پرسنلی و سایر موارد، ایجاد و توسط هیأت مدیره شرکت ابلاغ می‌گردد.

4- ارسالدستورالعمل‌ها،آئیننامههاومقرراتمالیدريافتيازواحدتدوينروشهاومقرراتماليشركتنفتدررابطهباسیستم‌هاییکنواختحقوقودستمزد،دفاترمالیکالا،ترابری،اموال،بودجهوهزینهوسايرمواردمالي،بهشركت‌هايتابعه.

· هماهنگی مقررات مالی

1- بررسی دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات مالی در رابطه با سیستم های یکنواخت حقوق و دستمزد،دفاترمالی کالا، ترابری، اموال، بودجه و هزینه.

2- نظارت و جمع آوری کلیه مقررات و روشهای تنظیم شده و مصوبات هیأت مدیره و تهیه مجموعه مقررات
مالی.

3- تنظیم برنامه های کوتاه و بلند مدت بهینه سازی روشها وسیستم های موجود با استفاده از نظرات، پیشنهاداتو مصوبات مناسب با نیازهای صنعت نفت.

 

 

 

ارتباط با ما:

تلفن: 61639073

نمابر: 61638636

آدرس: خيابان استاد نجات الهي - خيابان ورشو - پلاك4 - صندوق پستي 3499 – كد پستي 1598666611 – طبقه 4