آمارنامه انرژی 1386

 

عنوان

حجم

پيشگفتار  1072 کيلوبايت
فصل اول - مصرف پنج فرآورده اصلي از سال 1306 تا 1386  966 کيلوبايت
فصل دوم - مصرف فراورده هاي نفتي انرژي زا و گاز طبيعي 814 کيلوبايت
فصل سوم - جايگزيني گاز طبيعي بجاي فرآورده هاي نفتي 1355-1386
فصل چهارم - خوراك و توليد چهار فرآورده عمده پالايشگاهها 1376-1386
1066 کيلوبايت
فصل پنجم - مقايسه توليد و مصرف 1368-1386
فصل ششم - واردات فراورده هاي نفتي 1357-1386
861 کیلوبایت
فصل هفتم - مصرف نفت سفيد،نفتگاز و نفت كوره در بخش هاي مختلف مصرف در سال 1386
فصل هشتم - قيمت جاري و ثابت پنج فرآورده هاي اصلي 1355-1386
869 کیلوبایت
فصل نهم-مقايسه مصرف انرژي باتوليد ناخالص1351 - 1385
فصل دهم - مصرف گاز طبيعي استان ها 1385 - 1386
فصل يازدهم - مصرف سوخت نيروگاههادر سال 1386
1574 کیلوبایت
فصل دوازدهم - مصرف و يارانه چهار فرآورده عمده استانها 1386
فصل سيزدهم - رتبه بندي استانها بر اساس مصرف و يارانه چهار فرآورده عمده
2616 کیلوبایت
فصل چهاردهم - ميزان مصرف ، رشد مصرف ، يارانه و . . . استانها به تفكيك شهر 14267 کیلوبایت
فصل‌پانزدهم - توليد و مصرف انرژي هاي اوليه در جهان 1731 کیلوبایت