اداره بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي از سه بخش بازرسي و حفاظت فني، هماهنگي روش ها و استانداردها و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي تشكيل شده است:


بازرسي و حفاظت فنی: بازرسي فني از عمليات ساخت، تعمير و نگهداري و تعميرات اساسي دستگاه ها و همچنين مراحل مختلف اجراي پروژه ها در پالايشگاه ها، خطوط انتقال و انبارهاي نفت به منظور حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي فني و بروز دنيا، همچنين بررسي علل وقوع حوادث و سوانح در شركت هاي تابعه و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت جلوگيري از تكرار آنها و در همه مراحل فوق تهيه گزارش هاي فني و تحليلي، همچنين ارزشيابي و تعيين صلاحيت شركت هاي ارائه كننده خدمات بازرسي فني و خوردگي از وظايف بخش بازرسي و حفاظت فنی مي باشد.

 

هماهنگي روش ها و استاندارد ها : مشاركت و اظهار نظر در تدوين، بازنگري و يكسان سازي و اجراي دستور العمل هاي بازرسي فني و روش هاي اندازه گيري كمي و كيفي فرآورده هاي نفتي در شركت هاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش وظيفه اين بخش مي باشد.


هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي: انجام بررسي و كنترل هاي ادواري به منظور حصول اطمينان از صحت كاركرد تجهيزات اندازه گيري و رعايت روش ها و دستور العمل هاي مربوطه و همچنين پيگيري و تنظيم گزارش هاي چگونگي اجرا و ميزان پيشرفت پروژه تجهيز سامانه هاي اندازه گيري كمي و كيفي فرآورده هاي نفتي از جمله وظايف بخش هماهنگي مبادلات اين اداره است.

 

ارتباط با ما: 

تلفن: 61624372 - 88954638

نمابر: 88954621

آدرس: فلسطین شمالی - خیابان ایتالیا- نبش خیابان طوس - ساختمان شماره 2 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران - طبقه 1