بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدیدمعاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش ومعاون وزیردفاع ازکارخانه کاوش تولیدمخازن تحت فشارcng12/12/1399


بازدید