سرمایه گذاری


روند افزایش سهم تولید بنزین


افزایش ظرفیت پالایشگاههای موجود کشور


احداث پالایشگاههای جدید


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت آبادان


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت اراک


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت اصفهان


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت بندرعباس


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت تبریز


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت تهران


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت شیراز


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت کرمانشاه


طرحهای توسعه شرکت پالایش نفت لاوان


طرح ملی انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر


سازماندهی بندر صادراتی ماهشهر


احداث و توسعه انبار نفت چابهار


توسعه مخازن ذخیره سازی


احداث تاسیسات نفتی در جزیره قشم


صرفه جویی ارزی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


حمایت از سازندگان و صنعتگران داخلی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


بخشی از طرحهای اجرا شده و در دست اجرای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


طرح کارت هوشمند سوخت بزرگترین طرح IT کشور


طرح کارت هوشمند سوخت


افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت در انبارهای نفت


وضعیت عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت(٧ تیر ماه لغایت ٦ مرداد ١٣٨٦)


مصرف بنزین موتور طی سالهای ١٣٨٥-١٣٥٥


واردات بنزین موتور طی سالهای ١٣٨٥-١٣٦١


ارز اختصاص یافته جهت واردات بنزین موتور طی سالهای ١٣٨٥-١٣٨٠


توجه : ( پیامهای آماری)


آشنایی با پیغامهای دستگاه ترمینال


راهنمای سوختگیری با کارت هوشمند سوخت


پيشگامان ايجاد هواي پاك ، حذف سرب و اینک حذف گوگرد


We are Committed Euro 5 by 2010


طرحهای در دست اقدام تولید داخلی


طرحهاي منجر به توليد صنعتي در داخل كشور