امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14


امضای قرارداد بین شرکت ملی پالایش وپخش وشرکت ایران خودروجهت توسعه ناوگان عمومی به خودروهای دوگانه سوز1400/9/14