خدمات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

 

ستاد شركت ملي پالايش و پخش

بررسی درخواست های متقاضیان خوراک

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

دريافت و بررسی درخواست تمديد مجوزهاي صادره جهت متقاضیان خوراک

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

بررسي و رسيدگي به شكايات مردمي

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

شركت ملي پخش

فروش فرآورده هاي نفتي

خرده فروشي بانكرينگ 

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

فروش مرزي فرآورده هاي نفتي

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

فروش فرآورده هاي نفتي  به مجاري عرضه و مصرف كنندگان جزء و عمده

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

فروش صادراتي فراورده های نفتی به كشورهاي همجوار از طريق حمل زميني

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

خدمات كارت هوشمند سوخت

حذف رمز كارت هوشمند سوخت

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

ثبت مفقودي، صدور المثني و پيگيري كارت هوشمند سوخت

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

خروج از ليست خاكستري خودروهاي نفت‌گاز سوز 

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما

ارايه مجوز احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي

نظرسنجي

دريافت شناسنامه

راهنما