آشنايي با امور مجامع شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

واحد امورمجامع يكي از واحدهاي مستقل ستادي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران مي باشد و تحت نظر مستقيم رئيس هيأت مديره قرار دارد.

اهم وظايف و مسئوليت ها:

- تهيه و تنظيم برنامه زمان بندي تشكيل جلسات مجامع عمومي جهت تصويب صورت هاي مالي و بودجه ساليانه شركتهاي فرعي و وابسته شركت و اعمال هماهنگي هاي لازم.

- نظارت و برگزاري جلسات مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده شركتهاي فرعي و وابسته.

- شركت در جلسات مجامع عمومي شركت هاي فرعي و وابسته و تهيه و تنظيم صورتجلسات تصميمات مجامع عمومي و ابلاغ آنها به شركتها و مديريتهاي مربوط.

- نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و تكاليف تعيين شده در مجامع عمومي.

- برقراري ارتباط با مديران و كميته فني سازمان حسابرسي، معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در راستاي حل و فصل مسائل شركتهاي فرعي و وابسته.

- بررسي كارشناسي صورتجلسات هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته و اظهار نظر در خصوص انطباق يا عدم انطباق مفاد آنها و تصميمات متخذه با مجموعه قوانين و مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل ها.

- ارائه پيشنهاد تمديد يا انتخاب عضويت اعضاي هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته به مجمع عمومي جهت بررسي و تصويب آن.

- نظارت بر تنظيم اساسنامه شركتهاي جديدالتأسيس و هم چنين نظارت بر اصلاح اساسنامه هاي موجود.

- تهيه و تنظيم و ارائه انواع گزارشها، آمار و اطلاعات از شركتهاي فرعي و وابسته مورد درخواست  ديوان محاسبات كل كشور ، بازرسي كل كشور و ......

- برقراري ارتباط و هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان خصوصي سازي پيرامون شركتهاي مشمول واگذاري در راستاي  اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

- انجام امور واگذاري شركتهاي مشمول خصوصي سازي .

 آدرس : تهران ـ خيابان استاد نجات الهي ـ خيابان ورشوـ پلاك 4 ـ طبقه دوم   كدپستي : 1598666611

تلفن: 61639038 - 61639039 

نمابر : 61639260

 

گروه دورانV6.1.12.0