فرم نظرسنجی دستورالعمل اجرایی نحوه حمایت از همایش های پیشنهادی خارج از صنعت نفت
در صورت تمایل به ارائه نقطه نظرات در خصوص این دستوالعمل، لطفاً نظرات خود را در کادر زیر وارد نمایید