فرم نظرسنجی دستورالعمل پرداخت حق الزحمه های پژوهشی
در صورت تمایل به ارائه نقطه نظرات در خصوص این دستوالعمل، لطفاً نظرات خود را در کادر زیر وارد نمایید