توافق نامه سطح خدمت " رتبه بندي منابع تامين كالاي صنعت نفت(AVL) "

1- مقدمه

این بخش حاوی اطلاعات کلی در خصوص خدمت است.

اهداف توافق نامه، تعریف خدمت و نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده، نحوه گزارش دهی و بازبینی مشخص شود.

تعریف خدمت : رتبه بندي منابع تامين كالاي صنعت نفت(AVL)

ماهيت : حاكميتي

نحوه انجام تعاملات با خدمت گیرنده: آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

مراحل درخواست خدمت: الكترونيكي - اينترنتي

نحوه گزارش دهی و بازبینی : دوره اي و موردي بر اساس درخواست الكترونيكي

2- هدف

این بخش، دلایل اجرای توافق نامه سطح خدمت را بیان میکند.

هدف از این توافق نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط [معاونت مهندسي، پژوهش و فن‌آوري  اداره کل نظام تأمين و تجاري‌سازي فنآوري]، کیفیت تحویل [رتبه بندي منابع تامين كالاي صنعت نفت(AVL)] برای [بخش هاي دولتي / خصوصي] مورد توافق قرار گیرد.

 • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

3- مسئولیت

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به نام [معاونت مهندسي، پژوهش و فن‌آوري  اداره کل نظام تأمين و تجاري‌سازي فنآوري]  اجازه میدهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند میکند. همچنین به صورت شفاف بیان میشود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. 

 •  [سازمان اداری و استخدامی] موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:
 • [: معاونت مهندسي، پژوهش و فن‌آوري  اداره کل نظام تأمين و تجاري‌سازي فنآوري] دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای [كليه معاملات مشمول قانون برگزاري مناقصات و معاملات] برای [وزارت نفت] است که مستندات آن به شرح ذیل میباشد:  [-قانون برگزاري مناقصات / قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391.]
 • [ارزيابي و رتبه بندي منابع و تهيه و انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت و ارائه منابع به دستگاه‌هاي وابسته]

4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.

ايجاد محيط شفاف و رقابت سالم

              ارائه به موقع و كامل مدارك مورد درخواست

 • شرایط و استثناها، مشخص شوند.

ندارد

 • فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود.
 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه خريد الكترونيكي وزارت نفت EP به این دستگاه ارائه نماید.
 • موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر میشود.

5- هزینه ها و پرداختها

توافقات مربوط به هزینه ها و پرداختها مطابق با جدول هزینه ها در فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه" در پیوست ج مشخص شوند. (در صورت موجود بودن هزينه)

6- دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص میکند.

 • این توافقنامه سطح خدمت (يكسال از تاريخ امضاء) و تحت امضای [معاون وزير در مهندسي، پژوهش و فن‌آوري]، اعتبار دارد.
 • این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا [يك سال] یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
 • در پایان [يكسال] یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

7- خاتمه توافق نامه

در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه موافقت نامه سطح خدمت شرح داده میشود.

در صورتيكه قبل از پايان مدت يكسال دوطرف متفقا تصميم به خاتمه اين توافق نامه بگيرند مراتب به صورت كتبي با امضاء دو طرف اعلام خواهد شد.