شاخص
ساختمان غدیر مرکزی دوم مرکزی سوم
جمع
مصرف ویژه انرژی(SEC)        
مصرف آب(SWI)        
مدیریت پسماند عادی(WMI)        
مصرف سوخت وسایل نقلیه(SFC)
       
ساختمان و تجهیزات(SBI)
       
آموزش و فرهنگ سازی(TP)