مأموریت اداره بازرسی فنی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی:

سیاست گذاری و نظارت بر اجرای بازرسی های فنی و هماهنگی مبادلات مواد نفتی به منظور حصول اطمینان از بهره برداری ایمن، پایدار و بهره‌ور از تأسیسات و تجهیزات واحدهای عملیاتی

 

اهداف بخشی:

- کاهش هزینه های مرتبط با خوردگی و رسیدن به استانداردهای بین المللی

- کاهش هزینه های تعمیرات با استفاده از روش های نوین بازرسی فنی

- به حداقل رساندن اتلاف مواد نفتی و عرضه خارج از شبکه