متقاضیان محترم ارزشیابی،جهت فایل بندی مدارک و ارسال آنها مطابق فایل ضمیمه اقدام نمایند

 

دستورالعمل ارزشيابي و فايل بندي