آن روی سکه نفت

لاوان شیر سفید خلیج فارس

همت بلند