آشنايي با امور مجامع شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
واحد امورمجامع يكي از واحدهاي مستقل ستادي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران مي باشد و تحت نظر مستقيم رئيس هيأت مديره قرار دارد.اهم وظايف و مسئوليت ها:


- تهيه و تنظيم برنامه زمان بندي تشكيل جلسات مجامع عمومي جهت تصويب صورت هاي مالي و بودجه ساليانه شركتهاي فرعي و وابسته شركت و اعمال هماهنگي هاي لازم.


- نظارت و برگزاري جلسات مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده شركتهاي فرعي و وابسته.


- شركت در جلسات مجامع عمومي شركت هاي فرعي و وابسته و تهيه و تنظيم صورتجلسات تصميمات مجامع عمومي و ابلاغ آنها به شركتها و مديريتهاي مربوط.


- نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و تكاليف تعيين شده در مجامع عمومي.


- برقراري ارتباط با مديران و كميته فني سازمان حسابرسي، معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در راستاي حل و فصل مسائل شركتهاي فرعي و وابسته.


- بررسي كارشناسي صورتجلسات هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته و اظهار نظر در خصوص انطباق يا عدم انطباق مفاد آنها و تصميمات متخذه با مجموعه قوانين و مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل ها.


- ارائه پيشنهاد تمديد يا انتخاب عضويت اعضاي هيأت مديره شركتهاي فرعي و وابسته به مجمع عمومي جهت بررسي و تصويب آن.


- نظارت بر تنظيم اساسنامه شركتهاي جديدالتأسيس و هم چنين نظارت بر اصلاح اساسنامه هاي موجود.


- تهيه و تنظيم و ارائه انواع گزارشها، آمار و اطلاعات از شركتهاي فرعي و وابسته مورد درخواست  ديوان محاسبات كل كشور ، بازرسي كل كشور و ......


- برقراري ارتباط و هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان خصوصي سازي پيرامون شركتهاي مشمول واگذاري در راستاي  اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.


- انجام امور واگذاري شركتهاي مشمول خصوصي سازي .


 آدرس : تهران ـ خيابان استاد نجات الهي ـ خيابان ورشوـ پلاك 4 ـ طبقه دوم   كدپستي : 1598666611


تلفن: 61639038 - 61639039 

نمابر : 61639260