خدمات ارائه مجوز احداث جایگاه عرضه فرآورده های نفتی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قوي
متوسط
ضعيف