خدمات خروج از لیست خاکستری خودروهای نفت گاز سوز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قوي
متوسط
ضعيف