خدمات ثبت مفقودی و صدور المثنی و پیگیری کارت هوشمند سوخت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قوي
متوسط
ضعيف