خدمات فروش صادراتی فرآورده های نفتی به کشورهای همجوار از طریق حمل زمینی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

قوي
متوسط
ضعيف