خدمات فروش فرآورده های نفتی به مجاری عرضه و مصرف کنندگان جزء وعمده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قوي
متوسط
ضعيف